Projektai

 

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Kauno miestui skiriama suma – 25 155 302,73 eur. 

 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

 

Projekto veiklos:

  1.  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
  2.  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
  3.  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
  4.  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
  5.  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Kauno miesto savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas.

 

Programoje turės galimybę dalyvauti 11 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų, viena iš jų yra Kauno „Aušros“ gimnazija. Gimnazijos erdvės bus pritaikytos judėjimo negalią turintiems mokytojams ir mokiniams, modernizuota aktų salė, įrengta STEAM gamtos mokslų standartus atitinkanti laboratorija. Dalis gimnazijos erdvių bus aprūpintos įranga bei priemonėmis atitinkančiomis universalaus dizaino principus. Gimnazijoje bus įrengtos laisvalaikio, nusiraminimo erdvės įtraukiajam ugdymui organizuoti. Stiprinant mokinių motyvaciją siekti aukštesnių pasiekimų, bus vykdomos veiklos matematikos dalyko žinių gilinimui ir praktiniam pritaikymui. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamos veiklos su įvairių sričių partneriais. Vienas iš partnerių Vilniaus Gedimino technikos universitetas siūlys veiklas, kurios sudarys galimybes mokiniams atlikti integruotus projektinius darbus inžinerijos, gamtos mokslų ir kitų STEAM dalykų srityje.

Visiems gimnazijos pedagogams, kitiems specialistams bei administracijai bus sudarytos sąlygos tobulinti kompetencijas visose TŪM programos lyderystė veikiant, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo srityse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 

 

Programos įgyvendinimo laikotarpiu bus diegiama Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų komunikavimo platforma, kurioje visos TŪM ir tinklaveikoje dalyvaujančios mokyklos dalinsis vertinga patirtimi, planuos bendras tinklaveikos veiklas, ras atsakymus į rūpimus klausimus.  

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Siekiami rezultatai

 

  1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis; 
  2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis; 
  4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose; 
  5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
  6. Sukurtas vidinis platformos tinklas leis bendradarbiaujant su TŪM programoje ir per tinklaveiką dalyvaujančių mokyklų mokiniais ir mokytojais įgyvendinti pasiekimų gerinimo veiklas;
  7. Pritaikius mokyklų aplinkas judėjimo negalią turintiems mokytojams ir mokiniams bus panaikinti fiziniai barjerai, bus sudarytos sąlygos užtikrinti įvairiausių poreikių turinčių mokinių ir mokytojų pilnavertį dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime ir kokybišką ugdymo(si) procesą.

 

Vykusių renginių (susitikimų) skaida

Pirmasis Tarptautinio Erasmus+ mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekto „Įtraukusis ugdymas – mūsų bendruomenės pasirinkimas stiprinti socialinį ir emocinį kiekvieno mokinio augimą įvairialypėje aplinkoje!” (2023-1-LT01-KA122-SCH000146464) dalyvių mobilumas Kipre

2023 metų lapkričio mėnesio 6-12 dienomis keturi Kauno „Aušros“ gimnazijos IV klasių gimnazistai: Monika Didžgalvytė, Karolis Gelumbauskas, Asta Krivoščenko ir Liudvikas Juozapas Gabriūnas kartu su gimnazijos pavaduotoja ugdymui Kristina Statkute-Dainiene atstovavo mūsų gimnaziją ir Lietuvą Jaunimo Mainų Erasmus+ projekto „Europiečių balsai prieš patyčias“ partnerių susitikime Santiago de Compostela mieste – istoriniame piligrimystės centre. Susitikime dalyvavo  septynių Europos šalių –Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Lietuvos, Lenkijos ir Bulgarijos atstovai, studentai, mokiniai bei mokytojai, jaunimo organizacijų darbuotojai.

 

2023 m. balandžio 2-8 dienomis Kauno „Aušros“ gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė ir  pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė-Dainienė dalyvavo pirmame Erasmus+ KA1 Jaunimo darbuotojų mobilumų projekto „Kalbėkite nedvejodami“ (2022-3-EL02-KA153-YOU-000094907dalyvių susitikime patyčių, smurto, prievartos ir priekabiavimo prevencijos tematika.

Šiame susitikime dalyvavo 24 projekto dalyviai iš 12-kos valstybių: Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Švedijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Vengrijos, Bulgarijos, Lenkijos, Lietuvos ir Turkijos savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir vidurinių mokyklų atstovai, jaunimo organizacijų nariai, ne pelno organizacijų, dirbančių su neįgaliaisiais, benamiais, socialiai remtinais asmenimis, darbuotojai.

 

Balandžio mėnesį dalyvavome Didžiojoje Britanijoje jaunimo mainų programos projekte „ Kelias į dvasinę gerovę“.

7 dienų išvykoje, toli nuo sostinės Londono, gamtos prieglobstyje gyvenome dideliame name kartu su jaunimo grupėmis iš Kroatijos, Olandijos, Ispanijos, Rumunijos ir žinoma pačios Britanijos.

Projekto metu atlikome įvairias veiklas, pradedant paskaitomis ir diskusijomis psichologinėmis temomis atliepiančiomis projekto pavadinimą,  maisto patiems sau gamyba, aplinkos tvarkymu bei priežiūra ir baigiant pramogomis bei  išvykomis į gamtą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
 • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
 • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 68 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.)

Kauno “Aušros” gimnazija 2019-2020  metų mokslo pabaigoje  laimėjo finansavimą Europos Komisijos programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektui “STEAM – įrankis kūrybiniam potencialui išreikšti!”. Projektas skirtas gimnazijos mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimui, darbo kokybės tobulinimui.

Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2020-09-01 – 2022-08-31).

Vasario 5-8 dienomis Kauno „Aušros“ gimnazijoje vyko antrasis tarptautinio projekto „Emigracijos ir imigracijos procesai Europos Sąjungos kontekste“ dalyvių susitikimas ir diskusija imigracijos ir emigracijos tematika. Šiame susitikime dalyvavo 40 projekto dalyvių iš 18-kos Europos Sąjungos valstybių, kurių tarpe buvo net penkių miestų merai iš Ispanijos, Kroatijos, Slovakijos, Vengrijos ir Lenkijos, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir vidurinių mokyklų atstovai, jaunimo organizacijų nariai.

Dviejų dienų susitikimo partnerių darbo programa prasidėjo nuo projekto svečių apsilankymo Kauno miesto savivaldybėje, kur sveikinimo žodį tarė mero pavaduotojas Mantas Jurgutis ir užsienio ryšių skyriaus atstovė. Po sveikinimo savivaldybėje projektinio susitikimo dalyviai susirinko „Aušros“ gimnazijoje, kur vyko projekto konferencija. Po skambaus ir melodingo gimnazijos choro, „Aušra”, vadovaujamo muzikos mokytojo Dainiaus Druskio, pasveikinimo, sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė bei Laročo (Ispanija) miesto meras Chose Manuel Lopez Varela.

Konferencijos metu Kauno Technologijos Universiteto Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto, mokslo grupės „Pilietinė visuomenės ir darnus vystymasis“ lektorė Ramunė Miežanskienė skaitė pranešimą „Imigrantų patirtis ir patiriami  iššūkiai kuriant ir steigiant savo verslus bei vykdant kitą ekonominę veiklą“. Raudonojo kryžiaus imigracijos ir integracijos į darbo rinką specialistė Gertautė Žentelienė skaitė pranešimą „Lietuvos raudonojo kryžiaus Kauno centro  veikla, teikiamos paslaugos ir Valstybinės integracijos programos įgyvendinimas“. Kauno klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Renata Ševerenkienė skaitė pranešimą „Kliūčių įveikimas integruojantis į darbo rinką“. Tačiau didžiausią įspūdį tiek projekto  nariams, tiek ir konferencijoje dalyvavusiems gimnazistams paliko Lietuvoje gyvenančių išeivių iš Sirijos ir Indijos  patirtys ir pasakojimai. Pabėgėlis iš Sirijos, jau du metus Lietuvoje su šeima gyvenantis Abdulrazzak Awf iki ašarų sujaudino susirinkusius savo lietuvių kalba, širdį veriančiu pasakojimu bei savo meile antrajai savo tėvynei – Lietuvai. Išeiviai iš Indijos Vishnu ir Titty (KTU  doktorantai) pasakojo apie savo patirtis imigracijos proceso metu ir dalijosi savo įžvalgomis apie pozityvų lietuvių požiūrį į pabėgėlių integracijos problemas ir iššūkius, atsakinėjo į projekto svečių ir mokinių klausimus.

Po konferencijos projekto dalyviai dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje po Kauno senamiestį, susipažino su Kauno, kaip daugiataučio, daugiakultūrinio miesto, istorija.

Antrą projektinio susitikimo dieną projekto nariai dalyvavo susitikime su Ruklos Pabėgėlių Centro direktoriumi Robertu Mikulėnu, kuris pasakojo apie centro veiklą ir rodė viešas patalpas, kuriose laikinai yra apsistoję ir vienokio ar kitokio Lietuvos vyriausybės sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo laukia pabėgėliai su savo šeimomis iš Ukrainos, Venesuelos, Sirijos, Čečėnijos ir kitų šalių, kuriose šiuo metu vyksta politiniai neramumai. Anot šio centro direktoriaus, mūsų šalyje dėl ekonominių priežasčių dar nėra tokio didelio pabėgėlių antplūdžio, kaip kitose, labiau ekonomiškai pasiturinčiose šalyse. Kita vertus, projekto dalyvių iš kitų valstybių nuomone, Lietuva yra labai gerai pasiruošusi priimti pabėgėlius, suteikti jiems reikiamas paslaugas bei pasirūpinti jų šeimomis ir yra labai patraukli šalis svetimšaliams, kai tik jie geriau ją pažįsta.

„Mes, kaip mokykla, turime taip pat būti pasiruošę, reikalui esant, integruoti pabėgėlių vaikus į ugdymo procesus ir rasti būdų bei metodų suteikti jiems kuo jaukesnes sąlygas gyventi toli nuo savo namų, o kartais net ir nuo savo šeimų“, sakė gimnazijos direktorė N. Baltrėnienė savo sveikinimo kalboje.

Projekto dalyviai, apsilankę Kauno „Aušros“ gimnazijoje, liko nustebinti ir sužavėti mūsų gimnazija, jos bendruomene, gimnazistų anglų kalbos žiniomis, komunikacija, mandagumu ir noru bendrauti. Atsisveikinant su projekto dalyviais projekto koordinatorius Laročo (Ispanija) miesto meras Chose Manuel Lopez Varela pabrėžė, kad šis projekto narių susitikimas buvo neįkainuojama patirtis visiems projekto dalyviams, o „Aušros“ gimnazijos atstovai savo priėmimu aukštai užkėlė kartelę būsimų susitikimų dar trijose valstybėse organizatoriams.

Kauno „Aušros” gimnazija šių metų gegužės 21 d. laimėjo finansavimą Europos Komisijos programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektui „Kūrybingas ir atviras naujovėms klasės auklėtojas=Sėkmingi ir kūrybingi mokiniai”. Projektas skirtas gimnazijos mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimui, darbo kokybės tobulinimui.

Nuo 2019 metų gimnazija pradeda bendradarbiauti su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA. Ši programa ,,Raktai į sėkmę” (IX – XII klasėms)  – tai galimybė užkirsti kelią savižudybėms, įvairioms priklausomybėms, tai galimybė stiprinti socialines ir emocines kompetencijas. Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant metodika (projektai, kurie yra vykdomi kiekvienais metais ir yra integruojami į bendrą ugdymo turinio kontekstą).
Daugiau informacijos: http://lions-quest.lt/

Summary:

„Strengthening a Europe of solidarity in times of migration” was a project promoted by the Municipality of A Laracha, Spain, whose main objective was the search for understanding, integration and the creation of new points of view through dialogue and reflection of European citizens, helping to improve understanding of the European Union, as well as its history and diversity of citizens, promoting European citizenship, increasing citizen and democratic participation, understanding the current situation of the EU in relation to migration policies and to search of alternatives and new challenges to overcome.

The project held the organization of 5 thematic meetings: A Laracha (Spain) from 12th to 15th November 2019, Kaunas (Lithuania) from 5th to 8th February 2020, Qrendi (Malta) from 30th September to 3rd October 2021, Gornja Rijeka (Croatia) from 29th November to 2nd December 2021 and in Venice (Italy) from 11th to 14th January 2022. Participation levels where extremely high: 800 direct participants, more than 350 indirect participants and 20 countries involved (Spain, Portugal, Italy, Greece, France, Bulgaria, Denmark, Hungary, Bulgaria, Austria, Latvia, Lithuania, Malta, The Netherlands, Poland, Romania, Sweden, Czech Republic, Slovakia and Croatia).

To achieve the objectives of the project, in line with the priorities of Europe for Citizens program, it was needed to create a strong and long-term network, proposing activities based on the reinforcement of active participation in European society such as round tables, interactive workshops, conferences, case studies, cultural visits… The project aimed to find an answer to the migratory crisis currently experienced in Europe, both internally, between their own countries, and externally; Citizens’ understanding of the Union’s policy process was strengthened by promoting opportunities for social and intercultural engagement, directly addressing concepts such as migration, Euroscepticism, solidarity that revolves around their environment or social and cultural integration policies. Therefore, participants were encouraged to exchange opinions and best practices with the aim to formulate new ideas and concrete proposals.

Description of the project/Summary: The Municipality of Taormina (IT) has promoted a project titled “Value the Voice of Citizens for understanding Euroscepticism – VoicEU” in the field of Europe for Citizens, 2.2 Networks of Towns, with the involvement of Local bodies and CSOs coming from IT, HR, LV, LT, ES, SK, HU, RS, RO, BG, MK, PT, FR and EL with the aim to strength their cooperation on thematic axes, all linked by the key word of “Euroscepticism”. The project has been focused on understanding and debating Euroscepticism by the point of view of citizens and young people. It has become a reality that requires further examination, debate and understanding also on the eve of the Roma Treaties of 1957 and in this period in which there is a debate about the future of free circulation guarantee by Schengen. The participants have been called to propose and investigate for a full definition of Euroscepticism trough this main questions: Who are those who question Europe and what is behind this new cleavage? Because they do not feel represented? What are their demands? What are the challenges that the EU will face in the ongoing process of the European integration? How can we fight Euroscepticism if there is not a „story” of Europe, alternative to the economic and bureaucratic reading? The project brought together citizens, local administration, experts and representatives of the civil society to discuss and compare during 5 different transnational thematic events, each of them developing and debating around one specific resource deemed essential for the good understanding of Euroscepticism. Event 1 Santiago de Compostela (Spain) Dates from 12 to 15 March 2017 Event 2 Taormina (Italy) Dates from 22 to 25 June 2017 Event 3 Budapest (Hungary) Dates from 22 to 25 September 2017 Event 4 Sofia (Bulgaria) Dates from 30 Nov to 3 December 2017 Event 5 Thessaloniki (Greece) Dates from 14 to 17 December 2017 The activities have been scheduled with: Thematic Conferences, Capacity Building, Debate and Comparison, Interactive workshop, Seminars, Visits, Interviews Radio/Talk show, Street events, Press conferences, Storytelling of UE, Evaluation, Dissemination and Networking for the Future. This active commitment had also fostered a sense of ownership of the EU policies and promoted active participation, to build a tighter-knit Europe, according to the principles of active citizenship and participatory democracy. The project involved a big number of participants direct and indirect, and the impact on the local realities where the activities have been made was huge. Therefore, participants have been encouraged to exchange opinions and best practices with the aim to formulate new ideas and concrete future proposals.

“Cultural Heritage – A Foundation for the Construction of the Future of Europe” is a Network of Cities project promoted by the Parish Council of Alqueidão. Developed from March 1, 2021 to November 30, 2022, the project aims to bring together 12 entities representing 11 coun- tries. Through different activities, developed over 5 European events, participants will be made aware of the vital need to preserve European historical and cultural identities, in a proactive aspect of construction and elaboration of political and social measures that promote their preservation and accessibility.

Plačiau

 

The project objectives, in line with the priorities of the Europe for Citizens programme, aimed to create a cohesive transnational network open to the values of friendship, solidarity, intercultural dialogue and interaction between citizens and to encourage the largest number of participants, especially young people, to discover and explore Europe’s cultural heritage, strengthening the sense of belonging to a common space, through an innovative approach to the use and knowledge of heritage through the massive use of ICT.

 

Kauno „Aušros“ gimnazijos IV kl. mokiniams (Rugilei Višinskaitei, Martynai Puskunigytei, Andriui Budreckiui, Emiliui Varžinskui ir Vakariui Deveikiui) buvo suteikta puiki galimybė sudalyvauti Erasmus+ projekte, kuris vyko 2022 10 30 – 11 05 dienomis, Ispanijoje.

Gimnazijos mokinius projekte lydėjo istorijos ir pilietiškumo mokytojas Povilas Pogauskas. Šiame projekte dalyvavo ir kitų šalių (Italijos, Graikijos, Ispanijos, Portugalijos) mokiniai bei mokytojai. Projektas buvo organizuojamas Santiago de Compostela mieste, kuris garsėja kaip piligrimystės centras, į kurį renkasi didelius atstumus įveikę piligrimai iš viso pasaulio.

Šios kelionės metu turėjome galimybę susipažinti su Šv. Jokūbo kelio reikšme žmogui, taip pat aplankėme ,,Finisterre” kyšulį, kuris iki geografinių atradimų buvo laikomas pasaulio kraštu. Žinoma, aplankėme ir ,,Heraklio” bokštą, kuris yra vienas seniausių vis dar veikiančių švyturių pasaulyje. Šis statinys 2009 m. buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Aplinkui švyturį yra įrengtos erdvės rekreacijai.

Kelionės metu aplankėme ir kitus garsius šiaurės Ispanijos miestelius: Padron, A Larača ir uostamiestį La Korunja. Visų išvykų metu gidas itin įdomiai, linksmai ir intriguojančiai pasakojo įvairias istorijas, todėl turėjome daug ką papasakoti savo draugas ir artimiesiems grįžus į Lietuvą.

Skip to content