Mokinių atostogos

MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR ATOSTOGOS 2023 – 2024 M. M.

  1. Mokslo metus sudaro laikas skirtas mokinių mokymuisi ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
  2. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė apibrėžiama ugdymo dienų skaičiumi.
  3. Ugdymo proceso trukmė, priklausomai nuo mokinių amžiaus, pagal ugdymo programą nustatoma skirtinga.
  4. 2023–2024 mokslo metų pradžia ir ugdymo proceso trukmė pagal ugdymo programas:

4.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d. (Gimnazijos tarybos sprendimu, 2023-06-28, protokolas Nr. P4-3);

4.2. pagrindinio ugdymo programa (I–II gimnazijos klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d.; vidurinio ugdymo programa: ugdymo proceso trukmė III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.;

4.3. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos
2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos
2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
  1. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 2023-2024 mokslo metų I pusmečio trukmė – rugsėjo 1d. – sausio 31 d., II pusmečio trukmė vasario 1d. – birželio 26 d. (I-II klasės); – birželio 18 d. (III klasės), IV klasėse antras pusmetis baigiasi birželio 4 d. Pusmečių trukmė suderinta gimnazijos taryboje (2023-06-28, protokolas Nr. P4-3), patvirtinta direktoriaus 2023-06-30  įsakymu Nr. V-238.
  2. Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui 2023–2024 mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios:

6.1. IV gimnazijos klasės mokiniui vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023–2024 mokslo metais  nustatytai brandos egzaminų sesijai.

6.2. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į paskutinę mokslo metų dieną.

Skip to content