Tikslai

GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI
  • Siekti aukštesnių akademinių pasiekimų stiprinant ugdymosi poreikių tenkinimą ir veiksmingos pagalbos teikimą.
  • Kurti saugią, sveiką, socializuotą aplinką – tobulinant mokinių, tėvų ir mokytojų dialogą.
  • Harmoningos, estetiškai patrauklios, ugdymo(si) poreikius tenkinančios gimnazijos aplinkos kūrimas,  materialinės bazės gerinimas, kabinetų turtinimas.

 

MOKYKLOS VIZIJA

Kauno „Aušros“ gimnazija – saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą bei ugdanti atsakingas, kūrybingas asmenybes save realizuojančias bendruomenėje, mokykla.

 

MOKYKLOS MISIJA

Užtikrinti kokybišką ir lankstų   pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, sudarant palankias sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybinių nuostatų ir kompetencijų plėtotei bei mokyklos tradicijų puoselėjimui ir tęstinumui.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Gimnazijos filosofija grindžiama humanizmo, demokratijos principais. Ji ugdo harmoningą ir kūrybingą asmenybę, kultūrinio palikimo dalyvę ir tęsėją. Gimnazijoje puoselėjamos vertybės: dora, tolerancija, bendradarbiavimas, draugiški santykiai, kūrybiškumas, nuolatinis tobulėjimas,  kompetencija. Nauji iššūkiai ir galimybės skatina bendradarbiauti ir mokytis visą gyvenimą.

Skip to content