KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE 2019-2020 MOKSLO METAIS

Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2018 m. išleido 100-ąją abiturientų laidą.  Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJĄ 2019-2020 m.m.

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimu Nr. T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo” ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3733 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  nuostatų patvirtinimo”

2019-2020 m.m. gimnazijoje formuojamos 6 pirmos (devintos) ir 1 trečia (vienuolikta) gimnazijos klasės. Į 1-as gimnazijos klases planuojama priimti 150 mokinių. Atsižvelgiant į mokinių ir tėvų pageidavimą, gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas tiksliųjų, kalbinių (lietuvių ir anglų kalbos), gamtos mokslų ir verslumo ugdymui.

Visos klasės formuojamos pagilinto pasirinktos krypties mokymo.

Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje.


REGISTRACIJOS PROCESAS IR EIGA

Jei norinčiųjų mokytis gimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus (50%) ir motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus (50%).

 • Prašymai mokytis 1-ose – 4-ose gimnazijos klasėse 2019-2020 m.m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2019 m. kovo 7d. (ketvirtadienio) 12 val. iki ugdymo proceso pabaigos t.y. birželio 21d. (penktadienio) 14 val.
 • Jei asmuo pageidauja prašymą pateikti tiesiogiai, prašymai priimami gimnazijos raštinėje 224 kab. (II aukšte) kiekvieną darbo dieną nuo 7.45 iki 16.00 val.
 • Prašymo dėl priėmimo į gimnaziją padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.
 • Kauno rajono ar kitų vietovių gyventojams pateikti dokumentus reikės tiesiogiai kreipiantis į pasirinktą mokymo įstaigą.

Raštinės darbo laikas:

 I – IV nuo 9.00 iki 16.00 val.

V nuo 9.00 iki 14.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.


SVARBI INFORMACIJA

 1. 1 pusmečio arba 1-2 trimestrų įvertinimai (ataskaita iš e-dienyno su mokyklos antspaudu) privalo būti pateikti iki 2019-04-29 d.
 2. Jeigu pateikusių prašymus bus daugiau negu galime priimti – motyvacinis pokalbis numatomas 2019 m. gegužės 13 – 24 d. ir 2019 m. birželio 10-20 d.
 3. 2-ojo pusmečio arba 3 trimestro pasiekimus (ataskaita iš e-dienyno su mokyklos antspaudu) pristatyti į 224 kab. iki 2019 m. birželio 21 d. 15 val.
 4. Planuojama, kad naujai priimtų mokinių sąrašai bus skelbiami 2019 m. birželio 25 d. 16 val.

Kitų dokumentų originalai, privalo būti pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 25 d. 15 val.

 1. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą (f-027-1/a) iki rugsėjo 10 d.;
 2. 8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar 10 klasės pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą;
 3. gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą);
 4. specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijos;
 5. dvi nuotraukos (3X4).

Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.

Rašytinė sutartis tarp mokinio ir gimnazijos sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

 Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis:

 • Jūratė Martinaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Rūta Petrauskaitė-Gervickienė, anglų k. vyr. mokytoja;
 • Algirda Surblienė, fizikos mokytoja ekspertė, gimnazijos tarybos sekretorė;
 • Lionė Čaikauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Aušra Česnauskienė, socialinė pedagogė.
 • Daiva Mikučionienė, etikos mokytoja metodininkė;
 • Gintautas Augulis, matematikos mokytojas metodininkas;
 • Rima Skirgailienė, biologijos mokytoja metodininkė;
 • Eglė Aleknavičienė, geografijos mokytoja;
 • Kristina Statkutė, istorijos mokytoja metodininkė.

Kauno „Aušros“ gimnazijos priėmimo komisijos darbo reglamentas.

Mokinių, kviečiamų mokytis gimnazijos I-oje klasėje sąrašas!

Skelbiamas papildomas priėmimas į I-os gimnazijos klasės laisvas vietas. Prašymus teikti gimnazijos raštinėje iki liepos 15 d.

Pastaba: informacija bus tikslinama ir papildoma.

 

INFORMACIJA APIE MOKOMUOSIUS DALYKUS IR MODULIUS

 
KlasėKlasių komplektų (priimamų mokinių) skaičiusLaisvų vietų skaičius
I gimnazijos klasė (9 klasė)6 klasės (151 mokinių)151
II gimnazijos klasė (10 klasė)5 klasės (130 mokinių)10
III gimnazijos klasė (11 klasė)6 klasės (151 mokinių)50
 

1-2 klasių gimnazistams sudarytos galimybės pasirinkti įvairių dalykų modulius. Išlyginamieji dalyko moduliai skirti mokinių pasiekimų spragoms kompensuoti. Pagilinto dalyko moduliai skirti mokinių dalyko žinioms ir gebėjimas pagilinti, padėti apsispręsti pasirenkant studijų kryptį. Mokiniai gali pasirinkti vieną modulį (lietuvių k., anglų k., matematikos arba gamtos mokslų). 3-ose gimn. klasėse mokiniai gali laisvai rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus ir modulius pagal vidurinio ugdymo programą.

Gimnazijoje veikia Kompetencijos-gabių vaikų ugdymo centras, užsiėmimus centre veda aukščiausios kvalifikacinės kategorijos pedagogai.

1-4 gimnazijos klasių mokiniai gali užsiimti menine, sportine, literatūrine, organizacine, intelektualine veikla  pagal 20 neformalaus ugdymo programų. Šioje veikloje ryškūs pasiekimai – mišrus gimnazistų choras „Aušra“ (vadovas muzikos mokytojas ekspertas D. Druskis) aktyviai dalyvauja respublikinėse, Kauno miesto dainų šventėse, konkursuose mieste, respublikoje, užsienyje. Dramos būrelis (vadovė N. V. Žilinskienė) dalyvauja gimnazijos renginiuose, mokyklinių teatro kolektyvų festivalyje „Vaivos juosta“. Džiazo studija, mišrus vokalinis ansamblis, dailės, foto būreliai patraukia mokinius besidominčius menu. Ryškūs sporto būrelių pasiekimai – lauko teniso būrelio nariai respublikos olimpinio festivalio pirmos vietos laimėtojai; aukšti tinklinio, futbolo, atletinės gimnastikos komandų pasiekimai. Daugelis mokinių pasirinkę intelektualinės krypties būrelius,  klubus, projektinę veiklą, jaunieji žurnalistai leidžia gimnazijos laikraštį „Aušrelė“, renka medžiagą gimnazijos metraščiui, rašo renginių scenarijus, organizuoja renginius. Aktyviai veikia gimnazistų taryba – inicijuoja renginius, diskusijas, dalyvauja miesto ir respublikos mokinių tarybos veikloje.

Gimnazijoje vykdomas projektas „Mokomės kurdami“, kurio metu I–IV klasių gimnazistai atlieka kūrybines užduotis, ruošia asmeninius portfolio, rengia karjeros planus,  rašo literatūrinius kūrinius, atlieka mokslinius – tiriamuosius darbus bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis (KTU, ASU). Tuo metu ugdymasis vyksta ne pamokų forma.

Informacija teikiama:

Uždaryti Meniu
Skip to content