Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2018 m. išleido 100-ąją abiturientų laidą. 
 Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!

Kviečiame mokytis Kauno ,,Aušros“ gimnazijoje – pirmoje lietuviškoje gimnazijoje Kaune. Jei esi kūrybingas, aktyvus, motyvuotas, mėgsti bendrauti ir bendradarbiauti – tavęs laukia įdomios veiklos gimnazistų taryboje, meno ir sporto kolektyvuose, moksleivių mainų programose, jaunųjų mokslininkų konkursuose ir konferencijose.

2022-2023 mokslo metais komplektuojamos šios I-osios gimnazijos klasės:

 • Tai galimybė atskleisti, puoselėti ir plėtoti savo kūrybines galias;
 • 1 pamoka per savaitę, kurios metu mokytojas dirba su puse klasės;
 • Lietuvių kalbos pagilintas modulis;
 • Grafinio dizaino, fotografijos ir teatro studijos moduliai;
 • Aktyvus dalyvavimas tradiciniuose lietuvių kalbos, istorijos, pilietinio ugdymo ir meno renginiuose.

Vadovaujant technologijų mokytojui išmoksite kurti įvairius robotikos darbus.

Matematikos pamokose:

 • Ieškosite atsakymų į aritmetikos, algebros, geometrijos praktinius ir loginius klausimus. 
 • Pavyzdžiui: Mokinys sąsiuvinio lape nubrėžė tarpusavyje susikertančius keturkampį, apskritimą ir trikampį. Kiek daugiausiai susikirtimo taškų jis galėjo gauti?
 • Susipažinsite su matematinės kalbos subtilybėmis.
 • Galėsite dalyvauti įvairiuose matematikos renginiuose, konkursuose ir olimpiadose, kurie vyksta ne tik gimnazijoje, bet ir Kauno mieste.

 

Informacinių technologijų pamokose:

 • Informacinės technologijos pamokose siekiama suteikti galimybę visiems mokiniams ugdytis gebėjimus nuosekliai, struktūriškai, algoritmiškai mąstyti, susipažinti su pagrindinėmis algoritmų konstrukcijomis ir sąvokomis, kurti nesudėtingas programas problemai spręsti, gilintis į programavimo technologiją; siekti, kad mokiniai suvoktų praktinę algoritmų ir programavimo naudą.
 • Išmokyti ne programavimo, ne konkrečių C++  kalbos komandų, o padėti mokytis projektuoti, konstruoti. Gimnazistai įgyja ne tik informacinių technologijų pamokoms būtinų žinių bei įgūdžių, bet ir gebėjimą taikyti šias žinias bei įgūdžius mokantis kitų dalykų ar sprendžiant gyvenimo problemas.

Mokome pagal Lietuvos Junior Ahievement programas.

I-II gimnazijos klasėse gimnazija siūlo mokytis lietuvių, anglų kalbos, matematikos, gamtos mokslų dalykų modulius žinioms gilinti bei pasiekimų spragoms kompensuoti. Gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas mokinių saviraiškai, tobulėjimui. 

III-IV klasėse gimnazija siūlo visų dalykų išplėstinius kursus bei daug pasirenkamųjų dalykų: filosofiją, psichologiją, ekonomiką ir verslumą, braižybą, ispanų, italų, lotynų kalbas, debatus anglų kalba, teatrą, fotografiją, grafinį dizainą, taikomojo meno, amatų ir dizaino kursą. Pasiruošti tolimesnėms studijoms padės papildomos visų pagrindinių dalykų mokytojų konsultacijos.

Gimnazijoje vykdomas projektas „MOKOMĖS KURDAMI“, kurio metu I-IV klasių gimnazistai atlieka kūrybines užduotis, ruošia asmeninius portfolio, rengia karjeros planus, rašo literatūrinius kūrinius, atlieka mokslinius-tiriamuosius darbus bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis (VDU, KTU).

Kauno ,,Aušros“ gimnazija – geriausias tavo pasirinkimas!

REGISTRACIJOS PROCESAS IR EIGA:

 • Prašymai mokytis 1-ose – 4-ose gimnazijos klasėse 2022-2023 m. m. registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2022 m. kovo 15 d. 
 • Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik gimnazijoje.
 • Prašymo dėl priėmimo į gimnaziją padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.
 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės pateikti prašymą per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai gimnazijos raštinėje 224 kab. (II aukšte) https://www.ausra.kaunas.lm.lt/mokiniu-priemimas/
 • Pretendentas pateikęs prašymą  kviečiamas į motyvacinį pokalbį.
Raštinės darbo laikas:

I – IV  8.00 iki 16.45 val.

V 8.00 iki 15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Informacija dėl priėmimo į gimnaziją teikiama gimnazijos raštinėje:

Priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

 PIRMUMAS IR PRIORITETAI PRIIMANT: 

Mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis

Kauno „Aušros” gimnazijos gimnazistų uniformas ir džemperius galima įsigyti šioje parduotuvėse:

 • internetinėje parduotuvėje https://uls.lt/ausra/. Bluzonas paprastai pristatomas per 3 – 4 darbo dienas, o siūlomas vienas iš pristatymo būdų ir į paštomatus.
 • 8TOGO parduotuvėse Kaune, PLC Mega bei APRANGA – Akropolis, ir internetinėje parduotuvėje 8togo.lt;
 • UAB TOMETA parduotuvėje Kaune, Technikos g. 18S, ir internetinėje parduotuvėje https://www.uniformos.lt/.
 

2022-2023 m. m. gimnazijoje formuojamos 5 pirmos (devintos) ir 1 trečia (vienuolikta) gimnazijos klasės. Į 1-as gimnazijos klases planuojama priimti 125 mokinių. Atsižvelgiant į mokinių ir tėvų pageidavimą, gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas tiksliųjų, kalbinių (lietuvių ir anglų kalbos), gamtos mokslų ir verslumo ugdymui.

KLASĖKLASIŲ KOMPLEKTŲ (PRIIMAMŲ MOKINIŲ) SKAIČIUSLAISVŲ VIETŲ SKAIČIUS
I gimnazijos klasė (9 klasė)5 klasės (125 mokinių)0
II gimnazijos klasė (10 klasė)5 klasės (125 mokinių)0
III gimnazijos klasė (11 klasė)5 klasės (125 mokinių)0
IV gimnazijos klasė (12 klasė)6 klasės (150 mokinių)12

Jei norinčiųjų mokytis gimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus (50%) ir motyvacijos mokytis gimnazijoje įvertinimo rezultatus (50%).

Rašytinė sutartis tarp mokinio ir gimnazijos sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai.

Dokumentai, kuriuos būtina pristatyti:

 1. 8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar 10 klasės pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą;
 2. gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą);
 3. užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę);
 4. dvi nuotraukos (3X4);
 5. iš šeimos gydytojo pristatyti medicinos pažymą (forma Nr.027-1/a– iki rugsėjo 15 d.);
 6. specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijos.

Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis:

 • Kristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Rūta Petrauskaitė-Gervickienė, anglų k. mokytoja metodininkė;
 • Povilas Pogauskas, istorijos mokytojas;
 • Lina Sutkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Edita Railė, biologijos mokytoja metodininkė;
 • Loreta Gustaitienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Gintautas Augulis, matematikos mokytojas metodininkas;
 • Sondra Gustaitienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Regina Bačytė, chemijos mokytoja metodininkė;
 • Erika Narvydienė, chemijos mokytoja ekspertė;
 • Rimantė Gegužienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekininkė;
 • Darius Varanauskas, informacinių technologijų sistemų administratorius.

Dokumentų formos:

Kviečiame peržiūrėti video pristatymus! Visa tiesa apie gimnaziją rimtai ir linksmai!

INFORMACIJA APIE MOKOMUOSIUS DALYKUS IR MODULIUS

Gimnazijoje vykdoma pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programos bei neformaliojo vaikų švietimo programos.
 

1-2 klasių gimnazistams sudarytos galimybės pasirinkti įvairių dalykų modulius. Išlyginamieji dalyko moduliai skirti mokinių pasiekimų spragoms kompensuoti. Pagilinto dalyko moduliai skirti mokinių dalyko žinioms ir gebėjimas pagilinti, padėti apsispręsti pasirenkant studijų kryptį. Mokiniai gali pasirinkti vieną modulį (lietuvių k., anglų k., matematikos, gamtos mokslų ar ekonomikos ir verslumo). 3-ose gimn. klasėse mokiniai gali laisvai rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus ir modulius pagal vidurinio ugdymo programą.

1-4 gimnazijos klasių mokiniai gali užsiimti menine, sportine, literatūrine, organizacine, intelektualine veikla  pagal 20 neformalaus ugdymo programų. Šioje veikloje ryškūs pasiekimai – mišrus gimnazistų choras „Aušra“ (vadovas muzikos mokytojas ekspertas D. Druskis) aktyviai dalyvauja respublikinėse, Kauno miesto dainų šventėse, konkursuose mieste, respublikoje, užsienyje. Dramos būrelis (vadovė N. V. Žilinskienė) dalyvauja gimnazijos renginiuose, mokyklinių teatro kolektyvų festivalyje „Vaivos juosta“. Džiazo studija, mišrus vokalinis ansamblis, dailės, foto būreliai patraukia mokinius besidominčius menu. Ryškūs sporto būrelių pasiekimai – lauko teniso būrelio nariai respublikos olimpinio festivalio pirmos vietos laimėtojai; aukšti tinklinio, futbolo, atletinės gimnastikos komandų pasiekimai. Daugelis mokinių pasirinkę intelektualinės krypties būrelius,  klubus, projektinę veiklą, jaunieji žurnalistai leidžia gimnazijos laikraštį „Aušrelė“, renka medžiagą gimnazijos metraščiui, rašo renginių scenarijus, organizuoja renginius. Aktyviai veikia gimnazistų taryba – inicijuoja renginius, diskusijas, dalyvauja miesto ir respublikos mokinių tarybos veikloje.

Gimnazijoje vykdomas projektas „Mokomės kurdami“, kurio metu I–IV klasių gimnazistai atlieka kūrybines užduotis, ruošia asmeninius portfolio, rengia karjeros planus,  rašo literatūrinius kūrinius, atlieka mokslinius – tiriamuosius darbus bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis (KTU, ASU). Tuo metu ugdymasis vyksta ne pamokų forma.