Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2018 m. išleido 100-ąją abiturientų laidą. 
 Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!

Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją 2020-2021 mokslo metams bus priimami nuo balandžio 15 d. 12 val. www.imokykla.kaunas.lt  ir elektroniniu paštu ausra@ausra.kaunas.lm.lt

Kauno savivaldybės paruošta informacija apie naują mokinių priėmimo į mokyklas tvarką

Daugiau informacijos galite rasti šiame savivaldybės pranešime.

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJĄ 2020-2021 m.m.

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo”, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-99 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kviečiami mokytis mokiniai 2020-2021 m.m.

Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją:

Priemimo tvarką reglamentuojantys dokumentai:

2020-2021 m.m. gimnazijoje formuojamos 6 pirmos (devintos) ir 1 trečia (vienuolikta) gimnazijos klasės. Į 1-as gimnazijos klases planuojama priimti 150 mokinių. Atsižvelgiant į mokinių ir tėvų pageidavimą, gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas tiksliųjų, kalbinių (lietuvių ir anglų kalbos), gamtos mokslų ir verslumo ugdymui.

Visos klasės formuojamos pagilinto pasirinktos krypties mokymo.

Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą pirmumo teise priimami asmenys:

 1. Gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje;
 2. Deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai;
 3. Gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje;
 4. Gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Jei norinčiųjų mokytis gimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus (50%)ir motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus (50%).

 • Prašymai mokytis 1-ose – 4-ose gimnazijos klasėse 2020-2021 m.m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val. iki gegužės 31d. 15 val. Vėliau prašymai priimami tik gimnazijos raštinėje.
 • Jei asmuo pageidauja prašymą pateikti tiesiogiai, prašymai priimami gimnazijos raštinėje 224 kab. (II aukšte) kiekvieną darbo dieną nuo 7.45 iki 16.00 val.
 • Prašymo dėl priėmimo į gimnaziją padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.
 • Kauno rajono ar kitų vietovių gyventojams pateikti dokumentus reikės tiesiogiai kreipiantis į pasirinktą mokymo įstaigą.

 Raštinės darbo laikas:

 I – IV nuo 9.00 iki 16.00 val.

V nuo 9.00 iki 14.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Kita svarbi informacija:

 1. 1 pusmečio arba 1-2 trimestrų įvertinimai (ataskaita iš e-dienyno su mokyklos antspaudu) privalo būti pateikti iki 2020-05-31 d.
 2. Jeigu pateikusių prašymus bus daugiau negu galime priimti – motyvacinis pokalbis numatomas 2020 m. birželio 10-26 d.
 3. Planuojama, kad naujai priimtų mokinių sąrašai bus skelbiami 2020 m. liepos 3 d. 16 val.

Kitų dokumentų originalai, privalo būti pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d. 15 val.

 1. 8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar 10 klasės pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą;
 2. gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą);
 3. specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijos.

Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.

Rašytinė sutartis tarp mokinio ir gimnazijos sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

 Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis:

Gintautas Rimkevičius, komisijos pirmininkas, direktorės pavaduotojas ugdymui;

Rūta Petrauskaitė-Gervickienė, anglų k. vyr. mokytoja;

Lionė Čaikauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Aušra Dailydaitė, sekretorė, socialinė pedagogė;

Augustė Vabalienė, istorijos vyr. mokytoja.


Klasė

Klasių komplektų (priimamų mokinių) skaičius

Laisvų vietų skaičius

I gimnazijos klasė (9 klasė)

6 klasės (151 mokinių)

20

II  gimnazijos klasė (10 klasė)

6 klasės (150 mokinių)

0

III gimnazijos klasė (11 klasė)

6 klasės (150 mokinių)

14

Pastaba: informacija bus tikslinama ir papildoma.

INFORMACIJA APIE MOKOMUOSIUS DALYKUS IR MODULIUS

 

1-2 klasių gimnazistams sudarytos galimybės pasirinkti įvairių dalykų modulius. Išlyginamieji dalyko moduliai skirti mokinių pasiekimų spragoms kompensuoti. Pagilinto dalyko moduliai skirti mokinių dalyko žinioms ir gebėjimas pagilinti, padėti apsispręsti pasirenkant studijų kryptį. Mokiniai gali pasirinkti vieną modulį (lietuvių k., anglų k., matematikos, gamtos mokslų ar ekonomikos ir verslumo). 3-ose gimn. klasėse mokiniai gali laisvai rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus ir modulius pagal vidurinio ugdymo programą.

Gimnazijoje veikia Kompetencijos-gabių vaikų ugdymo centras, užsiėmimus centre veda aukščiausios kvalifikacinės kategorijos pedagogai.

1-4 gimnazijos klasių mokiniai gali užsiimti menine, sportine, literatūrine, organizacine, intelektualine veikla  pagal 20 neformalaus ugdymo programų. Šioje veikloje ryškūs pasiekimai – mišrus gimnazistų choras „Aušra“ (vadovas muzikos mokytojas ekspertas D. Druskis) aktyviai dalyvauja respublikinėse, Kauno miesto dainų šventėse, konkursuose mieste, respublikoje, užsienyje. Dramos būrelis (vadovė N. V. Žilinskienė) dalyvauja gimnazijos renginiuose, mokyklinių teatro kolektyvų festivalyje „Vaivos juosta“. Džiazo studija, mišrus vokalinis ansamblis, dailės, foto būreliai patraukia mokinius besidominčius menu. Ryškūs sporto būrelių pasiekimai – lauko teniso būrelio nariai respublikos olimpinio festivalio pirmos vietos laimėtojai; aukšti tinklinio, futbolo, atletinės gimnastikos komandų pasiekimai. Daugelis mokinių pasirinkę intelektualinės krypties būrelius,  klubus, projektinę veiklą, jaunieji žurnalistai leidžia gimnazijos laikraštį „Aušrelė“, renka medžiagą gimnazijos metraščiui, rašo renginių scenarijus, organizuoja renginius. Aktyviai veikia gimnazistų taryba – inicijuoja renginius, diskusijas, dalyvauja miesto ir respublikos mokinių tarybos veikloje.

Gimnazijoje vykdomas projektas „Mokomės kurdami“, kurio metu I–IV klasių gimnazistai atlieka kūrybines užduotis, ruošia asmeninius portfolio, rengia karjeros planus,  rašo literatūrinius kūrinius, atlieka mokslinius – tiriamuosius darbus bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis (KTU, ASU). Tuo metu ugdymasis vyksta ne pamokų forma.