Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2018 m. išleido 100-ąją abiturientų laidą. 
 Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!

REGISTRACIJOS PROCESAS IR EIGA:

 • Prašymai mokytis 1-ose – 4-ose gimnazijos klasėse 2021-2022 m. m. registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2021 m. balandžio 1 d. (ketvirtadienio) 12 val. 
 • Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik gimnazijoje.
 • Prašymo dėl priėmimo į gimnaziją padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.
 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės pateikti prašymą per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai gimnazijos raštinėje 224 kab. (II aukšte).
 • Pretendentas pateikęs prašymą ir reikiamus dokumentus bus kviečiamas į motyvacinį pokalbį.
 • Motyvaciniai pokalbiai vyks nuo gegužės 17 d. 15.00 – 17.00 val. pagal atskirą grafiką nuotoliniu ar kontaktiniu būdu. Jei esate pateikę prašymą dėl priėmimo į gimnaziją (per https://imokykla.kaunas.lt ar gimnazijos raštinėje), bet negavote laiško dėl motyvacinio pokalbio, prašome parašyti į el. paštą: registracija.ausra@gmail.com
8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar 10 klasės pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalo pateikimas bei sutarčių pasirašymas su naujai priimtais į gimnaziją  mokiniais ir jų tėvais (globėjais) vyks:
 • birželio 25 ir 28 d. 14.00 – 18.00 val.
 • birželio 29, 30 d. ir liepos 1, 2 d. 9.00 – 16.00 val.

Raštinės darbo laikas:

I – IV  9.00 iki 15.00 val.

V 9.00 iki 14.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Informacija dėl priėmimo į gimnaziją teikiama gimnazijos raštinėje:

Priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje.

Kauno mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis

Centro ir Žaliakalnio seniūnijose esančių mokyklų aptarnavimo teritorijos sąrašas

2021-2022 m. m. gimnazijoje formuojamos 5 pirmos (devintos) ir 1 trečia (vienuolikta) gimnazijos klasės. Į 1-as gimnazijos klases planuojama priimti 125 mokinių. Atsižvelgiant į mokinių ir tėvų pageidavimą, gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas tiksliųjų, kalbinių (lietuvių ir anglų kalbos), gamtos mokslų ir verslumo ugdymui.

KLASĖ

KLASIŲ KOMPLEKTŲ (PRIIMAMŲ MOKINIŲ) SKAIČIUS

LAISVŲ VIETŲ SKAIČIUS

I gimnazijos klasė (9 klasė)

5 klasės (125 mokinių)

6

II gimnazijos klasė (10 klasė)

5 klasės (125 mokinių)

13

III gimnazijos klasė (11 klasė)

6 klasės (150 mokinių)

2

Jei norinčiųjų mokytis gimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus (50%) ir motyvacijos mokytis gimnazijoje įvertinimo rezultatus (50%).

Rašytinė sutartis tarp mokinio ir gimnazijos sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai.

Dokumentai, kuriuos būtina pristatyti:

 1. 8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar 10 klasės pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą;
 2. gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą);
 3. užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę);
 4. dvi nuotraukos (3X4);
 5. iš šeimos gydytojo pristatyti medicinos pažymą (forma Nr.027-1/a– iki rugsėjo 15 d.);
 6. specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijos.

 Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis:

 • Kristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Rūta Petrauskaitė-Gervickienė, anglų k. mokytoja metodininkė;
 • Erika Narvydienė, chemijos mokytoja ekspertė;
 • Edita Railė, biologijos mokytoja metodininkė;
 • Gintautas Augulis, matematikos mokytojas metodininkas;
 • Vilija Zolubienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė;
 • Augustė Vabalienė, istorijos vyresnioji mokytoja;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekininkė;
 • Vaidotas Valys, IT sistemų administratorius.

Priėmimo komisijos posėdis planuojamas birželio mėn. 28 d. 10.00 val. (muziejus).

Dokumentų formos:

Kviečiame peržiūrėti video pristatymus! Visa tiesa apie gimnaziją rimtai ir linksmai!

INFORMACIJA APIE MOKOMUOSIUS DALYKUS IR MODULIUS

Gimnazijoje vykdoma pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programos bei neformaliojo vaikų švietimo programos.
 

1-2 klasių gimnazistams sudarytos galimybės pasirinkti įvairių dalykų modulius. Išlyginamieji dalyko moduliai skirti mokinių pasiekimų spragoms kompensuoti. Pagilinto dalyko moduliai skirti mokinių dalyko žinioms ir gebėjimas pagilinti, padėti apsispręsti pasirenkant studijų kryptį. Mokiniai gali pasirinkti vieną modulį (lietuvių k., anglų k., matematikos, gamtos mokslų ar ekonomikos ir verslumo). 3-ose gimn. klasėse mokiniai gali laisvai rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus ir modulius pagal vidurinio ugdymo programą.

1-4 gimnazijos klasių mokiniai gali užsiimti menine, sportine, literatūrine, organizacine, intelektualine veikla  pagal 20 neformalaus ugdymo programų. Šioje veikloje ryškūs pasiekimai – mišrus gimnazistų choras „Aušra“ (vadovas muzikos mokytojas ekspertas D. Druskis) aktyviai dalyvauja respublikinėse, Kauno miesto dainų šventėse, konkursuose mieste, respublikoje, užsienyje. Dramos būrelis (vadovė N. V. Žilinskienė) dalyvauja gimnazijos renginiuose, mokyklinių teatro kolektyvų festivalyje „Vaivos juosta“. Džiazo studija, mišrus vokalinis ansamblis, dailės, foto būreliai patraukia mokinius besidominčius menu. Ryškūs sporto būrelių pasiekimai – lauko teniso būrelio nariai respublikos olimpinio festivalio pirmos vietos laimėtojai; aukšti tinklinio, futbolo, atletinės gimnastikos komandų pasiekimai. Daugelis mokinių pasirinkę intelektualinės krypties būrelius,  klubus, projektinę veiklą, jaunieji žurnalistai leidžia gimnazijos laikraštį „Aušrelė“, renka medžiagą gimnazijos metraščiui, rašo renginių scenarijus, organizuoja renginius. Aktyviai veikia gimnazistų taryba – inicijuoja renginius, diskusijas, dalyvauja miesto ir respublikos mokinių tarybos veikloje.

Gimnazijoje vykdomas projektas „Mokomės kurdami“, kurio metu I–IV klasių gimnazistai atlieka kūrybines užduotis, ruošia asmeninius portfolio, rengia karjeros planus,  rašo literatūrinius kūrinius, atlieka mokslinius – tiriamuosius darbus bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis (KTU, ASU). Tuo metu ugdymasis vyksta ne pamokų forma.