Korupcijos prevencija

 

 

ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMAS
  • Vykdomas kaip neatskiriama švietimo dalis ir ugdymas;
  • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras užtikrina, kad į pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būtų įtraukiamos temos, susijusios su antikorupcinio sąmoningumo didinimu;
  •  Antikorupcinio sąmoningumo didinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdo švietimo teikėjai pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtas švietimo programas;
  • STT organizuoja mokymus, seminarus, metodinės pagalbos renginius, diskusijas, susijusias su korupcijai atsparios aplinkos kūrimu, švietimo programų rengėjų prašymu derina švietimo programas arba savo iniciatyva pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl šių programų ar jų projektų rengimo ir (ar) tobulinimo.


 

Skip to content