PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
 • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
 • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 68 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.).

„STEAM – įrankis kūrybiniam potencialui išreikšti!”(Project „STEAM – a tool to express your creative potential!“, 2020-1-LT01-KA101-077800)

Kauno “Aušros” gimnazija 2019-2020  metų mokslo pabaigoje  laimėjo finansavimą Europos Komisijos programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektui “STEAM – įrankis kūrybiniam potencialui išreikšti!”. Projektas skirtas gimnazijos mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimui, darbo kokybės tobulinimui. 

Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2020-09-01 – 2022-08-31).

Tik motyvuotas, kūrybingas, sėkmingas ir atviras naujovėms mokytojas yra pajėgus būti motyvuojančiu, įkvepiančiu pavyzdžiu savo mokiniams. Poreikis tobulinti mūsų gimnazijos mokytojų, kaip STEM ir STEAM specialistų, įgūdžius kyla iš STEAM dalykų skatinimo problemos gimnazijoje.

Teorinis, sausas ugdymo turinys, atitolęs nuo realaus, gyvenimiško pritaikymo mažina mokinių domėjimąsi gamtos mokslų, matematikos dalykais, nulemia prastus tų dalykų mokymosi rezultatus gimnazijoje, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo stoką. Mokinių įsitraukimą į STEAM discipliną būtina pradėti nuo mokytojo, išmanančio inovatyvius metodus, išmaniąsias technologijas, sugebančio organizuoti STEAM ugdymą ir įtraukiančio mokinius aktyviai dalyvauti STEAM veiklose tiek formaliojo, tiek neformaliojo mokymosi metu. Siekdami šio tikslo, mokytojai turi nuolat tobulinti savo kompetencijas STEAM srityje.

Projekto tikslai:

 1. Pasitelkiant kursų metu įgytą patirtį, taikant mokymą(si) aktyvinančius metodus, siekti sukurti šiuolaikinę inovatyvią mokyklą, kurioje daugės tiriamosios veiklos, praktinių darbų, ekspedicinių projektų, bendradarbiavimo su šalies universitetų laboratorijomis, įvairiais verslo partneriais, Lietuvos STEAM tinklo mokyklomis.
 2. Taikyti atvirus švietimo išteklius, parengtus remiantis tarptautine patirtimi savo profesinėje praktikoje, derinant su specialioms besimokančiųjų reikmėmis bei atnaujinant ir palaikant profesinius gebėjimus.
 3. Įgyvendintos projektinės veiklos geriau padės mokytojams ir administracijai suprasti, kaip galima būtų motyvuotimokinius, ypač mergaites, rinktis inžinerines, gamtos ir tiksliųjų mokslų specialybes.
 4. Siekti nuolatinio gamtos ir tiksliųjų mokslų, užsienio kalbų mokytojų profesinės kompetencijos augimo. Įgyvendinus projektą, siekiami pokyčiai duos ženklių rezultatų gimnazijos, kaip STE(A)M ženklo mokyklos veiklos kokybei ir jos įvaizdžiui nuolatos besimokančiai bendruomenei.

Šiuo projektu yra planuojama įgyvendinti europinius mobilumus, kurių metu:

 1. Mokytojai dalykininkai tobulins savo žinias STEAM srityje, gilins pedagogikos ir didaktikos žinias siekiant taikyti inovatyvius mokymo metodus, ugdant mokinių kūrybiškumą.
 2. Dalykų mokytojai ir administracijos atstovai įgis praktinių įgūdžių ir teorinių žinių apie naujausius STEM metodus ir pritaikymą praktikoje, tobulins žinias, kurios padės kūrybiškai dirbti su mokiniais, motyvuoti juos siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų, suvokti savo potencialą bei pasirinkti gamtos mokslų sritį ateityje.
 3. Dalyvavimas projekte, sustiprins gimnazijos įvaizdį bei sustiprins bendruomenės narių pasitikėjimą savo jėgomis ir kompetencija, leis jiems ateityje įsitraukti į tarptautinius mokyklų projektus, organizuoti STEAM veiklas, dalintis patirtimi.
 4. Įgytos žinios, praktiniai įgūdžiai ir inovatyvūs metodai ir priemonės bus efektyviai panaudoti tiesioginiame dalyko mokytojo darbe su mokiniais, padės mokiniams atrasti savo kelią gamtos ir tiksliųjų mokslų srityse po gimnazijos baigimo.

Projekto dalyviai: gimnazijos mokytojai dalykininkai (biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, IT ir anglų k.), gimnazijos administracija – projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama 18 mobilumų (Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Turkijoje ir Kroatijoje). 

Projekto įgyvendinimui pasirinkti kursai, siūlomi „School Education Gateway“ internetinėje platformoje.

Tarptautinio projekto „Emigracijos ir imigracijos procesai Europos Sąjungos kontekste“ (Strenghtening a Europe of Solidarity in Times of Migrations) partnerių  antrasis susitikimas Kauno „Aušros“ gimnazijoje

Vasario 5-8 dienomis Kauno „Aušros“ gimnazijoje vyko antrasis tarptautinio projekto „Emigracijos ir imigracijos procesai Europos Sąjungos kontekste“ dalyvių susitikimas ir diskusija imigracijos ir emigracijos tematika. Šiame susitikime dalyvavo 40 projekto dalyvių iš 18-kos Europos Sąjungos valstybių, kurių tarpe buvo net penkių miestų merai iš Ispanijos, Kroatijos, Slovakijos, Vengrijos ir Lenkijos, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir vidurinių mokyklų atstovai, jaunimo organizacijų nariai.

Dviejų dienų susitikimo partnerių darbo programa prasidėjo nuo projekto svečių apsilankymo Kauno miesto savivaldybėje, kur sveikinimo žodį tarė mero pavaduotojas Mantas Jurgutis ir užsienio ryšių skyriaus atstovė. Po sveikinimo savivaldybėje projektinio susitikimo dalyviai susirinko „Aušros“ gimnazijoje, kur vyko projekto konferencija. Po skambaus ir melodingo gimnazijos choro, „Aušra“, vadovaujamo muzikos mokytojo Dainiaus Druskio, pasveikinimo, sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė bei Laročo (Ispanija) miesto meras Chose Manuel Lopez Varela.

Konferencijos metu Kauno Technologijos Universiteto Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto, mokslo grupės „Pilietinė visuomenės ir darnus vystymasis“ lektorė Ramunė Miežanskienė skaitė pranešimą „Imigrantų patirtis ir patiriami  iššūkiai kuriant ir steigiant savo verslus bei vykdant kitą ekonominę veiklą“. Raudonojo kryžiaus imigracijos ir integracijos į darbo rinką specialistė Gertautė Žentelienė skaitė pranešimą „Lietuvos raudonojo kryžiaus Kauno centro  veikla, teikiamos paslaugos ir Valstybinės integracijos programos įgyvendinimas“. Kauno klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Renata Ševerenkienė skaitė pranešimą „Kliūčių įveikimas integruojantis į darbo rinką“. Tačiau didžiausią įspūdį tiek projekto  nariams, tiek ir konferencijoje dalyvavusiems gimnazistams paliko Lietuvoje gyvenančių išeivių iš Sirijos ir Indijos  patirtys ir pasakojimai. Pabėgėlis iš Sirijos, jau du metus Lietuvoje su šeima gyvenantis Abdulrazzak Awf iki ašarų sujaudino susirinkusius savo lietuvių kalba, širdį veriančiu pasakojimu bei savo meile antrajai savo tėvynei – Lietuvai. Išeiviai iš Indijos Vishnu ir Titty (KTU  doktorantai) pasakojo apie savo patirtis imigracijos proceso metu ir dalijosi savo įžvalgomis apie pozityvų lietuvių požiūrį į pabėgėlių integracijos problemas ir iššūkius, atsakinėjo į projekto svečių ir mokinių klausimus.

Po konferencijos projekto dalyviai dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje po Kauno senamiestį, susipažino su Kauno, kaip daugiataučio, daugiakultūrinio miesto, istorija.

Antrą projektinio susitikimo dieną projekto nariai dalyvavo susitikime su Ruklos Pabėgėlių Centro direktoriumi Robertu Mikulėnu, kuris pasakojo apie centro veiklą ir rodė viešas patalpas, kuriose laikinai yra apsistoję ir vienokio ar kitokio Lietuvos vyriausybės sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo laukia pabėgėliai su savo šeimomis iš Ukrainos, Venesuelos, Sirijos, Čečėnijos ir kitų šalių, kuriose šiuo metu vyksta politiniai neramumai. Anot šio centro direktoriaus, mūsų šalyje dėl ekonominių priežasčių dar nėra tokio didelio pabėgėlių antplūdžio, kaip kitose, labiau ekonomiškai pasiturinčiose šalyse. Kita vertus, projekto dalyvių iš kitų valstybių nuomone, Lietuva yra labai gerai pasiruošusi priimti pabėgėlius, suteikti jiems reikiamas paslaugas bei pasirūpinti jų šeimomis ir yra labai patraukli šalis svetimšaliams, kai tik jie geriau ją pažįsta.

„Mes, kaip mokykla, turime taip pat būti pasiruošę, reikalui esant, integruoti pabėgėlių vaikus į ugdymo procesus ir rasti būdų bei metodų suteikti jiems kuo jaukesnes sąlygas gyventi toli nuo savo namų, o kartais net ir nuo savo šeimų“, sakė gimnazijos direktorė N. Baltrėnienė savo sveikinimo kalboje.

Projekto dalyviai, apsilankę Kauno „Aušros“ gimnazijoje, liko nustebinti ir sužavėti mūsų gimnazija, jos bendruomene, gimnazistų anglų kalbos žiniomis, komunikacija, mandagumu ir noru bendrauti. Atsisveikinant su projekto dalyviais projekto koordinatorius Laročo (Ispanija) miesto meras Chose Manuel Lopez Varela pabrėžė, kad šis projekto narių susitikimas buvo neįkainuojama patirtis visiems projekto dalyviams, o „Aušros“ gimnazijos atstovai savo priėmimu aukštai užkėlė kartelę būsimų susitikimų dar trijose valstybėse organizatoriams.

„Kūrybingas ir atviras naujovėms klasės auklėtojas=Sėkmingi ir kūrybingi mokiniai”

(Project „Creative Teacher=Successful Students“, 2019-1-LT01-KA101-060376)

Kauno „Aušros” gimnazija šių metų gegužės 21 d. laimėjo finansavimą Europos Komisijos programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektui „Kūrybingas ir atviras naujovėms klasės auklėtojas=Sėkmingi ir kūrybingi mokiniai”. Projektas skirtas gimnazijos mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimui, darbo kokybės tobulinimui.

Daugiau informacijos galite rasti projekto apraše.

 1. Mobilumas: skaityti plačiau

Nuo 2019 metų gimnazija pradeda bendradarbiauti su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA. Ši programa ,,Raktai į sėkmę” (IX – XII klasėms)  – tai galimybė užkirsti kelią savižudybėms, įvairioms priklausomybėms, tai galimybė stiprinti socialines ir emocines kompetencijas. Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant metodika (projektai, kurie yra vykdomi kiekvienais metais ir yra integruojami į bendrą ugdymo turinio kontekstą).
Daugiau informacijos: http://lions-quest.lt/