Neformalus ugdymas

Gimnazijoje vykdomos neformaliojo ugdymo programos, kurios sudaro gimnazistams plačias galimybes ugdyti savo gebėjimus pasirinktoje srityje, tenkinti saviraiškos poreikius ir interesus. Gimnazijoje veikia Kompetencijos-gabių vaikų ugdymo centras, užsiėmimus centre veda aukščiausios kvalifikacinės kategorijos pedagogai. 1-4 gimnazijos klasių mokiniai gali užsiimti menine, sportine, literatūrine, organizacine, intelektualine veikla  pagal 20 neformalaus ugdymo programų. Šioje veikloje ryškūs pasiekimai – mišrus  gimnazistų choras „Aušra“ (vadovas muzikos mokytojas ekspertas D.Druskis) aktyviai dalyvauja respublikinėse, Kauno miesto dainų šventėse, konkursuose mieste, respublikoje, užsienyje. Dramos būrelis (vadovė N. V. Žilinskienė) dalyvauja gimnazijos renginiuose, mokyklinių teatro kolektyvų festivalyje „Vaivos juosta“. Džiazo studija, mišrus vokalinis ansamblis, dailės, foto būreliai patraukia mokinius besidominčius menu. Ryškūs sporto būrelių pasiekimai – lauko teniso būrelio nariai respublikos olimpinio festivalio pirmos vietos laimėtojai; aukšti tinklinio, futbolo, atletinės gimnastikos komandų pasiekimai. Daugelis mokinių pasirinkę intelektualinės krypties būrelius,  klubus, projektinę veiklą, jaunieji žurnalistai leidžia gimnazijos laikraštį „Aušrelė“, renka medžiagą gimnazijos metraščiui, rašo renginių scenarijus, organizuoja renginius. Aktyviai veikia gimnazistų taryba – inicijuoja renginius, diskusijas, dalyvauja miesto ir respublikos mokinių tarybos veikloje. Gimnazijoje vykdomas projektas – kūrybinė savaitė „Mokomės kurdami“, kurioje dalyvauja visi gimnazijos mokiniai.

Mokinių mokymas namie

Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu gali būti mokomi mokiniai, tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.

Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu I –II gimnazijos klasėse skiriama 15 savaitinių pamokų, III–IV gimnazijos klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniams, besimokantiems namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), konsultacijoms grupėje skiriama iki 40 procentų, individualioms konsultacijoms – iki 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 137 ir 187 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę, o besimokantiems nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma) – Bendrųjų ugdymo planų 137 ir 187 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę.

Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

1.       Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir turi derėti su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.

2.      Gimnazija, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 44 punkte nurodytais teisės aktais ir mokyklos susitarimais, parengė Kauno ,,Aušros“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2017-08-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-309 (nauja redakcija 2018-06-19 papildyta įsakymu Nr. V-313-1). Aprašas paskelbtas gimnazijos internetinėje svetainėje.

3.       Gimnazija  mokytojų tarybos  2018-06-15 posėdyje (protokolas Nr.P3-4) priėmė sprendimą dėl mokinių pasiekimų vertinimo:

3.1.  mokinių pasiekimai ir pažanga  Kauno ,,Aušros“ gimnazijoje vertinami 10 balų sistema. Pirmose, antrose gimnazijos  klasėse pamokose taikomas ir kaupiamasis vertinimas, kuris konvertuojamas į dešimtbalę sistemą;

3.2.  pasirenkamieji dalykai bei dailė, muzika, kūno kultūra, technologijos vertinami pažymiais, dorinio ugdymo dalykai (tikyba ir etika), žmogaus sauga – įskaita.  Dalyko programos modulio mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į dalyko įvertinimą. (TAMO elektroninis dienynas įvertinimus įrašo automatiškai). Dalyko modulio pasiekimai  vertinami dviem kaupiamaisiais pažymiais, kurie integruojami į dalyką.

4.       Mokytojai, vadovaudamiesi gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu,  metodinėse grupėse susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo formų dermės užtikrinimo. Mokytojai, dirbantys tose pačiose pirmose gimnazijos klasėse, rugpjūčio – rugsėjo mėnesį suderina mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.

5.      Elektroninis dienynas TAMO leidžia laiku informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus, užtikrina vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą.

6.       Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.

7.       Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus.

Mokykla diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą pagal Kauno ,,Aušros“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. Individuali mokinio pažanga stebima ir matuojama kiekvienos pamokos pabaigoje mokytojo pasirinktu būdu; mokinio pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti vertinimo aplankuose kaupiami kompetencijas įrodantys darbai kaip kokybiniai individualios pažangos įrodymai (aplanko turinį numato dalyko mokytojas su mokiniais,  suderinęs metodinėje grupėje). Dalyko mokytojas nuolat stebėdamas mokinio mokymosi procesą, analizuoja jo pažangą, fiksuoja pokyčius bei aptaria su mokiniu, tėvais. Mokymosi pažangai matuoti bus pasitelktos TAMO sistemos  galimybės ir 3 kartus per mokslo metus vertinamas mokinių kompetencijų ugdymas: I klasėse – mokėjimo mokytis, II klasėse – matematinio raštingumo, III –lietuvių kalbos ir literatūros.

8.       Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Mokinio pasiekimų diagnostinis vertinimas mokykloje atliekamas reguliariai, pagal mokymo(si) logiką, aiškius vertinimo kriterijus, mokyklos susitarimus, aprašytus gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkoje.

9.       Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsižvelgiant į bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 10 balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

10.   Ugdymo laikotarpio pabaigoje (pavyzdžiui, pusmečio) mokinio ugdymo pasiekimus/rezultatus apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas pagal direktoriaus įsakymą pavadavęs mokytojas,   atsižvelgdamas į atitinkame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus su numatytais pasiekimais bendrosiose programose. Su vertinimo kriterijais mokinio pasiekimams įvertinti, susietais su bendrosiose programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais, mokiniai supažindami rugsėjo mėnesio pirmose pamokose.

11.   Jeigu mokinys:

11.1.   neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), per savaitę jis turi atsiskaityti. Jei neatliktos vertinimo užduotys  dėl ligos, mokinys  per dvi savaites turi atsiskaityti. Per tą laikotarpį mokiniui  suteikiama  mokymosi pagalba per pamokas ir po pamokų, konsultacijų metu iki mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;

11.2.   neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ilgos ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  suteikta reikiama mokymosi pagalba.

12.   Gimnazija Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja savivaldybės ar gimnazijos direktoriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.

13.   Gimnazija apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja pagal Kauno ,,Aušros“ gimnazijos mokinių tėvų, globėjų informavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-306, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.

Informacija apie testus ir egzaminus

Mokinys ir buvęs mokinys brandos atestatą gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu yra atleistas.