TIKSLAI

  2017 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 

1 tikslas:GERINTI GIMNAZIJOS ĮVAIZDĮ, PLEČIANT PARTNERYSTĖS RYŠIUS SU AUKŠTOSIOMIS MOKYKLOMIS, KITAIS SOCIALINIAIS PARTNERIAIS, DALYVAUJANT PROJEKTINĖJE IR NEFORMALAUS ŠVIETIMO VEIKLOJE.

2 tikslas: TOBULINTI PIRMŲJŲ KLASIŲ KOMPLEKTAVIMĄ, UGDYMOSI PROCESĄ IR SĖKMINGAI SPRĘSTI MOKINIŲ ADAPTACIJOS PROBLEMAS, SIEKIANT AUKŠTESNIŲ AKADEMINIŲ PASIEKIMŲ IR GIMNAZIJOS PAŽANGOS.

3 tikslas: SIEKTI AUKŠTESNIŲ AKADEMINIŲ PASIEKIMŲ UGDANT MOKINIŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJAS BEI  TOBULINANT MOKYMOSI PAGALBOS SISTEMĄ.

4 tikslas – TURTINANT GIMNAZIJOS MATERIALINĘ BAZĘ, SUKURTI ESTETIŠKĄ IR PATRAUKLIĄ GIMNAZIJOS APLINKĄ.

MOKYKLOS VIZIJA

Kauno „Aušros“ gimnazija – saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą bei ugdanti atsakingas, kūrybingas asmenybes mokykla.

MOKYKLOS MISIJA

 Užtikrinti kokybišką ir lankstų  pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, sudarant palankias sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybinių nuostatų ir kompetencijų plėtotei bei mokyklos tradicijų puoselėjimui ir tęstinumui, ugdyti atsakingą ir kūrybišką asmenybę,  dorą, išsilavinusį pilietį, gebantį atskleisti savo pašaukimą bendruomenėje.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Gimnazijos filosofija grindžiama humanizmo, demokratijos principais. Ji ugdo harmoningą ir kūrybingą asmenybę, kultūrinio palikimo dalyvę ir tęsėją. Gimnazijoje puoselėjamos vertybės: dora, tolerancija, bendradarbiavimas, draugiški santykiai, kūrybiškumas, nuolatinis tobulėjimas,  kompetencija. Nauji iššūkiai ir galimybės skatina bendradarbiauti ir mokytis visą gyvenimą.