SOCIALINIS PEDAGOGAS

Aušra Dailydaitė tel. (8-37) 39 90 96

Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė metodininkė

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas ar mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus ir mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui ir mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Socialinis pedagogas vadovaujasi tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, LR švietimo įstatymu, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, gimnazijos ugdymo planu, strateginis planas, gimnazijos veiklos programa, socialinio pedagogo pareiginiai nuostatais. Socialinis pedagogas dirba kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene.

Dokumentai:

PSICHOLOGAS

Asta Chmieliauskienė tel. (8-37) 42 25 60
 

Svarbiausias gimnazijos psichologo uždavinys – padėti mokiniams, tėvams ir mokytojams spręsti psichologines, asmenybės problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti kurti palankias psichologines sąlygas per ugdymo(si) procesą. Jūs taip pat galite asmeniškai kreiptis į gimnazijos psichologą, jei Jūsų problemos susiję su vaiko auklėjimu – tikrai neliksite vieni. Psichologas užtikrina pateiktos informacijos konfidencialumą. Dėl konsultacijų registruokitės telefonu arba el. paštu per TAMO.

Dokumentai:

KARJEROS SPECIALISTĖ

Lijana Straukienė 
 

Karjera –  žmogaus gyvenimo kelias (pagal lot. ,,carraria“ ), kurį kuriame patys.   Stebint besikeičiantį pasaulį, mus supančią aplinką drąsinu ieškoti savojo kelio savosios svajonės link.

Plačiau skyriuje „Ugdymas karjerai“

VISUOMENĖS SVEIKATOS  SPECIALISTĖ

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Violeta Čekanauskienė, tel. 8 (37) 200263

Darbo vieta: 105 kab.

Darbo laikas: I-IV  7.00 – 15:00;   V   7.00 – 13:30

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros gimnazijoje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą,  bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais,  mokyklos vaiko gerovės komisija.

Veikla: vykdo mokinių sveikatos būklės stebėseną; ugdo mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius; vykdo visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją gimnazijoje; organizuoja mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno „Aušros“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 • Komisijos pirmininkas –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja – direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė
 • Komisijos sekretorė  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Sutkuvienė

Komisijos nariai:

 • Psichologė Asta Chmieliauskienė
 • Socialinė pedagogė metodininkė Aušra Dailydaitė
 • Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Veličkienė
 • Vyr. kūno kultūros mokytoja Indrė Každailytė
 • Matematikos mokytojas metodininkas Gintautas Augulis
 • Biologijos mokytoja metodininkė Edita Railė
 • Anglų kalbos mokytoja Jurgūnė Savickienė
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

2023 m. vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas