SOCIALINIS PEDAGOGAS

Aušra Dailydaitė tel. (8-37) 39 90 96.

Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė metodininkė

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas ar mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus ir mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui ir mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Socialinis pedagogas vadovaujasi tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, LR švietimo įstatymu, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, gimnazijos ugdymo planu, strateginis planas, gimnazijos veiklos programa, socialinio pedagogo pareiginiai nuostatais. Socialinis pedagogas dirba kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene.

Dokumentai:

PSICHOLOGAS

Asta Chmieliauskienė tel. (8-37) 42 25 60
 

Svarbiausias gimnazijos psichologo uždavinys – padėti mokiniams, tėvams ir mokytojams spręsti psichologines, asmenybės problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti kurti palankias psichologines sąlygas per ugdymo(si) procesą. Jūs taip pat galite asmeniškai kreiptis į gimnazijos psichologą, jei Jūsų problemos susiję su vaiko auklėjimu – tikrai neliksite vieni. Psichologas užtikrina pateiktos informacijos konfidencialumą. Dėl konsultacijų registruokitės telefonu arba el. paštu per TAMO.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Violeta Čekanauskienė tel. (8-37) 42 47 70. Darbo vieta: 105 kab.

Darbo laikas: I, IV  7.30 – 16.00, V   7.30 – 14.00.

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30.

Veiklos tikslas – išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų prevencija.

Veikla: organizuojama ir įgyvendinama visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje, teikiamos konsultacijos mokiniams, jų tėvams, mokytojams, įvairių priemonių pagalba formuojamas teisingas mokinių požiūris į sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, pasirenkant sveiką gyvenimo būdą, teikiama pirmoji (nemedicininė) pagalba, atliekamas mokyklos aplinkos bei ugdymo proceso atitikimo visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams vertinimas, teikiamos rekomendacijos trūkumams šalinti, vykdoma mokinių sveikatos būklės stebėsena, analizuojant sveikatos ir sergamumo rodiklius, teikiant pasiūlymus mokyklos administracijai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno „Aušros“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

  • Komisijos pirmininkas –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
  • Komisijos pirmininko pavaduotoja – socialinė pedagogė metodininkė Aušra Dailydaitė 
  • Komisijos sekretorė  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Sutkuvienė

Komisijos nariai:

  • Psichologė Asta Chmieliauskienė
  • Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Veličkienė
  • Vyr. kūno kultūros mokytoja Indrė Každailytė
  • Matematikos mokytojas metodininkas Gintautas Augulis
  • Biologijos mokytoja metodininkė Edita Railė
  • Anglų kalbos mokytoja Jurgūnė Savickienė
  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Nr.Interneto svetainėsPastabos
1www.jppc.lt/pagalba.htmlJaunimo psichologinės paramos centras
2www.vaikulinija.ltPsichologinė pagalba vaikams ir paaugliams internetu
3www.psichoterapija.ot.ltInformacinė šviečiamoji svetainė ir psichologinė pagalba internetu
4www.vpsc.ltValstybinis psichikos sveikatos centras
5www.savizudybes.ltSavižudybių prevencija, Valstybinis psichikos sveikatos centras
6savizudybes.kvsc.ltKauno visuomenės sveikatos centras
Nr.Psichologinės pagalbos tarnybaTelefono numerisPastabos
1Vaikų linija8 800 11111Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I – VII 11.00 – 21.00
2Jaunimo linija8 800 28888Budi savanoriai konsultantai I – V 16.00 – 07.00 VI – VII visą parą
3Mokinių linija8 800 23300
4Vilties linija8 800 60700Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I – VII visą parą
5Pagalbos moterims linija8 800 66366Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I – V 10.00 – 21.00
6Profesionali psichologinė pagalba telefonu8 800 76260I – V 16.00 – 20.00
7Paguodos telefonas8 800 60700I – V 20.00 – 6.00
8Kauno vaikų telefono linija8 800 45678Budi savanoriai konsultantai; Kasdien 16.00 – 18.00
9Kauno miesto PPT8 37 423284Vytauto per. 44, Kaunas; Teikia pirmas nemokamas psichologines konsultacijas
10Kauno Centro Psichikos sveikatos centras8 37 423269A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas
11Kauno Dainavos Psichikos sveikatos centras8 37 451575Pramonės pr. 31, Kaunas
12Kauno Kalniečių Psichikos sveikatos centras8 37 401452Savanorių pr. 369, Kaunas
13Kauno Šančių Psichikos sveikatos centras8 37 342287A. Juozapavičiaus per. 77, Kaunas
14Kauno Šilainių Psichikos sveikatos centras8 37 377525Baltų pr. 7, Kaunas
15Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras8 615 33048Eivenių g. 4, 426 kab. Kaunas LT-50009
16Kauno apskrities priklausomybės ligų centras8 37 331996Giedraičių g. 8, LT-44148 Kaunas; jaunimas@kaplc.lt