Kauno “Aušros” gimnazija 2019-2020  metų mokslo pabaigoje  laimėjo finansavimą Europos Komisijos programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektui “STEAM – įrankis kūrybiniam potencialui išreikšti!”. Projektas skirtas gimnazijos mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimui, darbo kokybės tobulinimui. 

Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2020-09-01 – 2022-08-31).

Tik motyvuotas, kūrybingas, sėkmingas ir atviras naujovėms mokytojas yra pajėgus būti motyvuojančiu, įkvepiančiu pavyzdžiu savo mokiniams. Poreikis tobulinti mūsų gimnazijos mokytojų, kaip STEM ir STEAM specialistų, įgūdžius kyla iš STEAM dalykų skatinimo problemos gimnazijoje.

Teorinis, sausas ugdymo turinys, atitolęs nuo realaus, gyvenimiško pritaikymo mažina mokinių domėjimąsi gamtos mokslų, matematikos dalykais, nulemia prastus tų dalykų mokymosi rezultatus gimnazijoje, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo stoką. Mokinių įsitraukimą į STEAM discipliną būtina pradėti nuo mokytojo, išmanančio inovatyvius metodus, išmaniąsias technologijas, sugebančio organizuoti STEAM ugdymą ir įtraukiančio mokinius aktyviai dalyvauti STEAM veiklose tiek formaliojo, tiek neformaliojo mokymosi metu. Siekdami šio tikslo, mokytojai turi nuolat tobulinti savo kompetencijas STEAM srityje.

Projekto tikslai:

  1. Pasitelkiant kursų metu įgytą patirtį, taikant mokymą(si) aktyvinančius metodus, siekti sukurti šiuolaikinę inovatyvią mokyklą, kurioje daugės tiriamosios veiklos, praktinių darbų, ekspedicinių projektų, bendradarbiavimo su šalies universitetų laboratorijomis, įvairiais verslo partneriais, Lietuvos STEAM tinklo mokyklomis.
  2. Taikyti atvirus švietimo išteklius, parengtus remiantis tarptautine patirtimi savo profesinėje praktikoje, derinant su specialioms besimokančiųjų reikmėmis bei atnaujinant ir palaikant profesinius gebėjimus.
  3. Įgyvendintos projektinės veiklos geriau padės mokytojams ir administracijai suprasti, kaip galima būtų motyvuotimokinius, ypač mergaites, rinktis inžinerines, gamtos ir tiksliųjų mokslų specialybes.
  4. Siekti nuolatinio gamtos ir tiksliųjų mokslų, užsienio kalbų mokytojų profesinės kompetencijos augimo. Įgyvendinus projektą, siekiami pokyčiai duos ženklių rezultatų gimnazijos, kaip STE(A)M ženklo mokyklos veiklos kokybei ir jos įvaizdžiui nuolatos besimokančiai bendruomenei.

Šiuo projektu yra planuojama įgyvendinti europinius mobilumus, kurių metu:

  1. Mokytojai dalykininkai tobulins savo žinias STEAM srityje, gilins pedagogikos ir didaktikos žinias siekiant taikyti inovatyvius mokymo metodus, ugdant mokinių kūrybiškumą.
  2. Dalykų mokytojai ir administracijos atstovai įgis praktinių įgūdžių ir teorinių žinių apie naujausius STEM metodus ir pritaikymą praktikoje, tobulins žinias, kurios padės kūrybiškai dirbti su mokiniais, motyvuoti juos siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų, suvokti savo potencialą bei pasirinkti gamtos mokslų sritį ateityje.
  3. Dalyvavimas projekte, sustiprins gimnazijos įvaizdį bei sustiprins bendruomenės narių pasitikėjimą savo jėgomis ir kompetencija, leis jiems ateityje įsitraukti į tarptautinius mokyklų projektus, organizuoti STEAM veiklas, dalintis patirtimi.
  4. Įgytos žinios, praktiniai įgūdžiai ir inovatyvūs metodai ir priemonės bus efektyviai panaudoti tiesioginiame dalyko mokytojo darbe su mokiniais, padės mokiniams atrasti savo kelią gamtos ir tiksliųjų mokslų srityse po gimnazijos baigimo.

Projekto dalyviai: gimnazijos mokytojai dalykininkai (biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, IT ir anglų k.), gimnazijos administracija – projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama 18 mobilumų (Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Turkijoje ir Kroatijoje). 

Projekto įgyvendinimui pasirinkti kursai, siūlomi „School Education Gateway“ internetinėje platformoje.