Gimnazijos istorijos muziejus
„Aušros“ gimnazijos muziejus – veiklus bendruomenės kultūros židinys, sukaupęs gausų tautos materialinės ir dvasinės kultūros paveldą, padedantis moksleiviams pažinti, suprasti ir perimti tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti tautinį tapatumą ir tautinę savimonę.
Kauno „Aušros“ gimnazijos istorijos muziejus buvo įkurtas 1962/1963 m. tuometinės direktorės B.Gagienės iniciatyva.
Muziejuje kaupiama medžiaga apie gimnazijos veiklą nuo įkūrimo iki šių dienų. Muziejuje organizuojami susitikimai su gimnaziją baigusiais mokiniais, žymiais žmonėmis, vyksta mokinių kūrybinių darbų pristatymai.
Muziejaus tikslas:
Ugdyti žmogų, jaučiantį savo tautines šaknis, suvokiantį tradicinės kultūros reikšmę, dalyvaujantį tęsiantį ir perduodantį kultūros paveldą.
Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:
 • Rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti istorinę gimnazijos medžiagą ateinančioms kartoms.
 • Kaupti medžiagą apie buvusius mokytojus bei mokinius, nukentėjusius nuo sovietinės ir vokiečių okupacijos.
 • Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese.
Nuolat veikiančios ekspozicijos:
1. Pirmoji lietuviška gimnazija Kaune 1915 – 1940 m.;
2. Garbė žuvusiems dėl Tėvynės kovose už Nepriklausomybę;
3. Įžymūs žmonės, baigę „Aušros“ gimnaziją;
4. Sporto pasiekimai nuo 1920 m. iki šių dienų;
5. Ir vėl Aušra;
6. Projektinė veikla.
7. Jie garsina mūsų gimnaziją;
8. Paroda „Aušros“ vardo suteikimas ir grąžinimas“
9. Paroda „Kalbos ir kultūros puoselėtojai – mūsų mokiniai“.
Muziejaus veikla ir ugdomasis procesas
Gimnazijos kūrimosi ir gyvavimo istoriją atspindinti medžiaga panaudojama ugdymo tikslams.Muziejuje sukaupta išsami mokyklos 90-ties metų istorija.
Netradicinės formos: projektiniai darbai „Muziejininkystės įgūdžių formavimas, kuriant mokyklos istorijos muziejų“.
Parengtos edukacinės programos: „Mokyklos istorija“, „Gimnazistų tremtis“, „Rašytojų nužingsniuotas kelias gimnazijoje“, „Ryšiai su užsieniu“ ir t.t.
Muziejaus veikla grindžiama kryptingai diegiamais ir sistemingai plėtojamais demokratijos principais. Sudarytos sąlygos mokinių pažintinių interesų, kūrybiškumo plėtrai. Muziejaus eksponatai atspindi senas ir kuriamas naujas. Vis populiaresnės tampa šventinės programos, „atvirų durų“ dienos, kūrybinė – projektinė gimnazistų veikla.
Jaunieji muziejininkai ne tik dalyvauja muziejaus parengtose programose, bet ir patys rengia įvairias programas.
Gimnazijos muziejuje vedamos apžvalginės, teminės ekskursijos – pamokos, skaitomos paskaitos.
 
Muziejus yra parengęs rekomendacijas: „Medžiagos, sukauptos „Aušros“ gimnazijos muziejuje, panaudojimas ugdymo procese”.
 

Programos tikslas:

 • eksponatais, istorine medžiaga, dokumentais kurti betarpišką mokinio ir ekspozicijos santykį;
 • padėti mokiniams pažinti gimnazijos istoriją ir etnokultūrą;
 • geriau suprasti ir suvokti istorinius įvykius.
 
Muziejaus eksponatai ne tik demonstruojami, bet ir naudojami mokomosioms užduotims. Muziejuje sukaupta medžiaga atspindi mokyklos istoriją įvairiais laiko tarpsniais, po pamokinę veiklą ir t.t.
Muziejuje vyksta lietuvių k., angų k., istorijos pamokos, įvairūs minėjimai, susitikimai. Kasmet parengiama jubiliejinėms datoms skirtų teminių ekspozicijų. Buvę mokytojai ir mokiniai muziejų papildo naujais eksponatais. Medžiaga naudojasi mokiniai ir mokytojai, rašydami referatus, kursinius, diplominius darbus, bei mokslininkai, tyrinėjantys švietimo istoriją. Istorijos muziejuje sukurtos puikios galimybės integruoti istorijos, gimtosios kalbos ir literatūros menų programas.
Muziejuje sukaupta: mokyklos istoriją fiksuojantys dokumentai, nuotraukos, mokinių kūrybiniai darbai, laimėti prizai ir kt.
Gimnazijos muziejaus ryšiai
 • Kauno miesto Vytauto Didžiojo karo muziejumi;
 • M.K.Čiurlionio nacionaliniu dailės muziejumi;
 • Buvusiais gimnazijos auklėtiniais, gyvenančiais Lietuvoje, užsienyje.
Muziejaus tradicijos

Viena iš pagrindinių atkurtos gimnazijos veiklos krypčių – tradicijos puoselėjimas pirmojoje lietuviškoje Kauno gimnazijoje. Tuo rūpinasi mokyklos muziejus. Iš archyvų atkurta gimnazijos atributika – vėliava, emblema, himnas. Gimnazijos muziejus palaiko glaudžius ryšius su baigusiais mokyklą mokiniais, čia dirbusiais mokytojais. Buvę „Aušros“ gimnazistai, gyvenantys užjūryje, 1990 m. Toronte išleido knygą „Prisimenam, Aušrą“ ir ją padovanojo mokyklos muziejui.

 • Jubiliejiniai laidų susitikimai;
 • „Aušriokų“ susitikimai;
 • „Aušros“ dienų šventė, skirta vardo grąžinimo sukakčiai pažymėti (kovo mėn.);
 • Etnografinės vakaronės;
 • Atviros pamokos;
 • Integruotos pamokos;
 • Moksleivių kūrybinė veikla;
 • Mokinių kartos gimnazijoje.

Renginiuose dalyvauja buvę gimnazijos mokiniai: Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, politikai Vytautas Landsbergis, Aloyzas Sakalas ir kt.

Svečiai iš Norvegijos Kauno „Aušros“ gimnazijos istorijos muziejuje

Didžiuojamės gimnazijos istorija, buvusiais ir dabartiniais mokiniais. Trijuose mokyklos muziejuose sukaupta: etnografiniai eksponatai, įvairi istorinė medžiaga, monetų kolekcija; dailės galerijoje mokinių dailės darbai.

Dailės galerija
Dailės galerija įkurta 1997 metais. Joje sukaupti mokinių baigiamieji kūrybiniai dailės darbai, darbų aprašymai, teoriniai kūrybiniai darbai. Eksponuojami dailės darbai atlikti įvairia technika ir iš įvairių medžiagų: piešiniai, grafika, tapyba, gobelenai, keramika, pynimo, medžio, odos darbai.
Galerijos ekspozicija atspindi 30 metų gimnazijoje puoselėjamą dailės kryptį, mokinių ir mokytojų pasiekimus:
 • Autorinės dailės darbų parodos;
 • Teminės dailės darbų parodos;
 • Dailės darbų peržiūros;
 • 2 ir 4 gimnazijos klasių baigiamieji dailės darbai;

Dailės klasių jubiliejiniai susitikimai.

Muziejaus fondai nuolatos papildomi eksponatais, kuriamos naujos tradicijos – Europos parlamento narys prof. Aloyzas Sakalas 2004 metais įsteigė premiją (1000 Lt) geriausiems abiturientams. Buvo apdovanota dešimt mokinių, gimnaziją baigusių su pagyrimu.

2005 metais sausio mėnesį gimnazijai padovanota Europos parlamentaro prof. V.Landsbergio knyga „Europos Parlamente“.
Didžiuojamės gimnazijos istorija, buvusiais ir dabartiniais mokiniais. Trijuose mokyklos muziejuose sukaupta: etnografiniai eksponatai, įvairi istorinė medžiaga, monetų kolekcija; dailės galerijoje mokinių dailės darbai.
Etnografijos muziejus
Kraštotyros – etnografijos kabinetas, (kaip gimnazijos muziejaus filialas) įkurtas 1999-10-05 mokytojos – metodininkės Danguolės Simonavičienės iniciatyva.
Jame nuolat vyksta istorijos pamokos, ir mokiniai rankomis gali liesti visus čia esančius eksponatus. Pasirinkę jiems patinkantį eksponatą, kaupia informaciją apie to meto epochą, daikto gamintoją, daikto ypatybes, daikto savininkus, įdomesnes su eksponato naudojimu susijusias istorijas ir t.t. Taip vaikai mokomi kraštotyrinio darbo, skatinami tirti savo gyvenamosios vietos istoriją.
Sukaupta kraštotyrinė medžiaga panaudojama vedant inscenizuotas istorijos pamokas: „Slaptosios mokyklos“, „Knygnešių gadynė“, „Teismas – stalinizmui“. Ruošiamos įvairios parodos: „Žmonės, nežinantys istorijos, visada lieka vaikais“, „Pinigų istorija – valstybės ir tautos istorija“, „Litas Antrojo pasaulinio karo gniaužtuose“, „ Lietuvos kariuomenės istorija“, „Kaunas amžiams bėgant“.
Istorijos pamokose analizuojamos istorinės epochos, asmenybių veikla, panaudojant kabinete sukauptą numizmatiką ir bonistiką. Eksponatų skaičius – 300.
Sukaupta kraštotyrine medžiaga naudojasi dailės ir literatūros mokytojai.
Mokytoja – metodininkė D.Simonavičienė veda istorijos pamoką etnografijos muziejuje – kabinete

Uždaryti Meniu