„Kūrybingas ir atviras naujovėms klasės auklėtojas=Sėkmingi ir kūrybingi mokiniai”

(Project „Creative Teacher=Successful Students“, 2019-1-LT01-KA101-060376)

Kauno „Aušros” gimnazija šių metų gegužės 21 d. laimėjo finansavimą Europos Komisijos programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektui „Kūrybingas ir atviras naujovėms klasės auklėtojas=Sėkmingi ir kūrybingi mokiniai”. Projektas skirtas gimnazijos mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimui, darbo kokybės tobulinimui.

Projekto trukmė: 18 mėnesių (2019-06-01 – 2020-11-30).

Projekto tikslai:

  1. Pasitelkiant kursų metu įgytą patirtį, taikant mokymą(si) aktyvinančius metodus siekti kiekvieno besimokančiojo lūkesčius, poreikius ir galimybes atitinkančios nuolatinės ugdymo(si) pažangos, praplečiant jų mokymosi galimybes, skatinant mokymąsi bendradarbiaujant, ugdant tokius įgūdžius kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas, planavimas, komandinis darbas, problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas.

2.Taikyti atvirus švietimo išteklius, parengtus remiantis tarptautine patirtimi savo profesinėje praktikoje, derinant su specialioms besimokančiųjų reikmėmis bei atnaujinant ir palaikant profesinius gebėjimus.

  1. Siekti nuolatinio klasių auklėtojų, mokytojų profesinės kompetencijos augimo: ugdyti modernios lyderystės kompetencijas, skatinant nuolatinę mokytojų saviugdą.

 

Gimnazijos mokytojai, dalyvavę kursuose, patobulins savo komunikacines, dalykines ir tarpdalykines (IKT, socialines, užsienio kalbos ir kt.) kompetencijas, kurias galės tiesiogiai praktiškai pritaikyti darbe su savo auklėtiniais, mokiniais ir tokiu būdu bus užtikrintas didesnis pasitenkinimas darbu, padidės mokytojų motyvacija, jų kūrybingumas, atvirumas naujovėms.

Bendra projektinė veikla pagerins mokytojų komandinio darbo įgūdžius, sustiprins jų lojalumą organizacijai, įtvirtins jų kultūrinį pažinimą per bendradarbiavimą.

Remiantis kursuose įgyta pedagogine patirtimi bus parengti edukacinių programų aprašai, netradicinių pamokų ir klasės valandėlių muziejuose ir kitose netradicinėse aplinkose planai, integruojantys Europos kultūrinį paveldą ir patirtis.

Dalyvavimas projekte sustiprins gimnazijos įvaizdį bei sustiprins bendruomenės narių – mokytojų, klasės auklėtojų ir specialistų – pasitikėjimą savo jėgomis ir kompetencija ne tik tiesioginiame darbe su ugdytiniais, bet ir leis jiems ateityje įsitraukti į tarptautinius mokyklų partnerysčių projektus, skatins gimnazijos pajėgumą, patrauklumą tiek vietiniu, nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu.

Projekto dalyviai: gimnazijos mokytojai, klasių auklėtojai, gimnazijos administracija, specialistai – projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama 16 mobilumų (Ispanijoje, Italijoje, Kipre ir Kroatijoje).

Projekto įgyvendinimui pasirinkti kursai, siūlomi „Dorea Educational Institute“ (PIC number: 948488893) ir „School Education Gateway“ internetinėje platformoje.0147