Tuo laikotarpiu gimnaziją baigė   —-  abiturientai. Jų tarpe:  

11-oji laida: Antanas Škėma (rašytojas, literatūros kritikas, režisierius), Vytautas Blynas (antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis), Vytautas Ilgūnas (profesorius).

12-oji laida: Anicetas Simutis (diplomatas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės ambasadorius JT), Vaclovas Peleckis (boksininkas, rašytojas).

13-oji laida: Aleksys Churginas (poetas, vertėjas), Petras Baublys (gydytojas pediatras, Pasaulio Tautų teisuolis), Stepas Uzdonas (kino operatorius, Lietuvos dokumentinio kino pradininkas).

16-oji laida: Aleksandras Kostkus (Kostkevičius) (karo lakūnas, politinis kalinys, Vorkutos lagerio sukilimo dalyvis).

17-oji laida:  Jurgis Gimbutas (architektas, lietuvių išeivijos spaudos ir visuomenės veikėjas).

18-oji laida: Martynas F.Yčas (JAV lietuvių biologas, biochemikas), Romualdas Giedraitis (slapyvardis R.Spalis) (rašytojas).

19-oji laida: Vytautas Viktoras Dovydaitis (žurnalistas, aviatorius).

20-oji laida: Rimas Geniušas (dirigentas, pianistas), Vytautas Kasiulis (dailininkas), Dizmanas Ilgūnas (futbolininkas, pirmosios tautinės olimpiados (1938 m.) prizininkas),Kazys Veverskis (LLA įkūrėjas).

Tuo laikotarpiu:  

  • 1929 m. sausio 1 d. gimnazijoje mokėsi 534 mokiniai
  • 1930 m. mokyklose buvo uždraustos srovinės mokinių organizacijos, tačiau veikė skautai ir daug dalykinių būrelių: gamtos, matematikos, dailės ir pan.
  • 1934 birželio 4 d. patvirtinta vasaros uniforma (moksleiviams, kurie gyveno Kaune, ši uniforma buvo privaloma ir vasaros atostogų metu).
  • 1935 balandžio 10 d. Pedagogų tarybos posėdyje buvo patvirtinta sportinė apranga: „Trumpos juodos kelnaitės apie dvi plaštakas aukščiau kelių ir balti triko bei drobiniai marškinėliai be rankovių ir atviru kaklu.“
  • Didžiulę įtaką Lietuvwos moksleivių sportui padarė vadinamoji Kanados taurė. 1935 m. Lietuvos garbės konsulas Kanadoje pulkininkas Grant-Suttie įsteigė pereinamąją taurę sportiškiausiai Lietuvos gimnazijai. Pirmaisiais metais ją iškovojo Kauno „Aušros“ berniukų gimnazija.
  • 1935 m. 4 klasės gimnazistas Chaimas Potašinskas koncertavo Italijoje.
  • 1936 m. lapkričio 8 d. gimnazijos tėvų komitetas surengė vakarą-koncertą, kurio pelnas buvo skirtas neturtingiems mokiniams sušelpti.
  • 1936 m. miesto chorų šventėje dalyvavo gimnazijos 4-ių balsų vyrų choras, vadovaujamas J. Švedo.
  • 1938 m. 1-oji laida minėjo gimnazijos baigimo dešimtmetį.
  • 1938 m. gimnazijos choras, minint valstybės atkūrimo 20-metį, dalyvavo moksleivių valandėlėje Radiofone.