1918 metais pradėta kurti Kauno „Aušros“ gimnazijos biblioteka, pradžioje pavadinta „Knygynėliu“. Užlipus laiptais į trečią aukštą, buvo tiesiai patenkama į knygų pasaulį, kur virš durų kabojo užrašas didžiosiomis raidėmis „AUŠROS“ GIMNAZIJOS KNYGYNAS“. Iki antrojo pasaulinio karo baigusių gimnaziją abiturientų prisiminimuose biblioteka išliko kaip didelė klasė, kurios viduryje stovėjo didelis stalas, o prie sienų knygų lentynos. Knygų buvo ne tik lietuvių kalba, bet ir rusų, vokiečių, prancūzų, anglų ir kitomis kalbomis. Taip pat gimnazistai galėjo pavartyti vokiškus istorijos ir geografijos žurnalus, kurie iš lietuvių leidinių išsiskyrė savo puošnumu. Vienas žinomiausių to laikotarpio knygyno vedėjų buvo kunigas ir tikybos mokytojas Stanislovas Jokūbauskis.

Jau nuo pat įkūrimo Kauno „Aušros“ gimnazijos knygynas (biblioteka) suvokiamas kaip svarbi gimnazijos struktūros dalis, be kurios sunkiai įsivaizduojamas tinkamas ugdymo proceso organizavimas. Iš išlikusių dokumentų matyti, kad gimnazijos bendruomenė ir Tėvų komitetas nuolat rūpinosi, jog knygynas būtų papildytas reikalingomis knygomis bei mokymo priemonėmis. Gimnazijos muziejuje yra saugoma „Knygų mėgėjų“ būrelio knyga. Būrelis buvo įsteigtas 1946 m. rugsėjį. Pagrindinis tikslas šio būrelio buvo apsaugoti po karo nukentėjusias knygas, atstatyti ir papildyti sunykusį gimnazijos knygyną.

Šiandieninio biblioteka-informacijos centro veikla apima dokumentų bei vadovėlių kaupimą, tvarkymą, saugojimą įvairiose laikmenose ir populiarinimą fondo, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius, informacinių ir edukacinių paslaugų teikimą, pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams spręsti švietimo, kultūros, kvalifikacijos kėlimo problemas. Šiuo metu gimnazijos bibliotekos fondą sudaro daugiau nei 20000 knygų ir 17000 egzempliorių vadovėlių.

Per mokslo metus gimnazijos informacijos (skaitykloje) centre įvyksta maždaug apie 25 renginių.  Kiekvieną mėnesį ruošiamos literatūrinės, jubiliejinės, istorinės, parodos, skirtos lietuvių ir užsienio rašytojams bei kultūros veikėjams, istorinėms datoms paminėti. Organizuojami parodų pristatymai mokiniams, pagal temas integruojama į pamokas ar klasės valandėles. Rengiamos ir  virtualios parodos, su kuriomis kiekvienas gali susipažinti jiems patogiu metu gimnazijos internetinėje svetainėje. Parodos rengiamos bendradarbiaujant su lietuvių k., rusų k., istorijos bei kitais mokytojais, psichologe, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, soc. pedagoge, muziejaus vadove ir kt. Taip pat labai dažnai bendradarbiaujame su Kauno apskrities viešosios biblioteka, ypač su Senųjų ir retų spaudinių skyriumi.

Prieš daugiau nei 90 metų įkurtas Kauno „Aušros“ gimnazijos „Knygynėlis“ išaugo į gimnazijos informacijos centrą – ne tik knygų ir informacijos kaupimo bei sklaidos  vietą, bet ir kultūros židinį,  stiprinantį gimnazijos bendruomenės ryšius. Šio centro aplinka tinkama organizuoti įvairiems renginiams: parodoms, seminarams, paskaitoms, susitikimams, popietėms, poezijos skaitymams, knygų pristatymams, viktorinoms, debatams, vesti netradicinėms ir integruotoms pamokoms.  Tai erdvė, kurioje galima ne tik atrasti knygą, sužinoti naujoves, mokytis, tobulėti, bet ir leisti laisvalaikį, susiburti, susipažinti, bendrauti, diskutuoti, patirti. Gimnazijos skaitykloje viešėjo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Vatikano Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.