Gimnazijos dokumentai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo  2013-2022 metų strategija

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija„Lietuva 2030“

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas


Gimnazijos veiklos  organizavimo dokumentai:

Gimnazijos nuostatai

2016-2018 metų strateginis planas

Strategijos realizavimo vertinimas

2018 metų veiklos planas

Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2017-2018 m.

Klasės vadovo pareigybės

Ugdymo turinio planavimas

Etikos kodeksas

Svarbiausi gimnazijos išorinio vertinimo rezultatai


Gimnazijos tvarkų aprašai:

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Kauno „Aušros” gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos priemonių planas 2017-2018 m.m.

Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas

Lėšų, skirtų mokinių profesiniam konsultavimui, panaudojimo aprašas

Mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų ir kontrolinių darbų stebėsenos bei kontrolės tvarka

Mokinių pamokų lankomumo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo

Smurto ir patyčių prevencijos veiklos aprašas

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Socialinės veiklos aprašas

Tėvų informavimo aprašas

Kauno „Aušros” gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Ugdymosi plano (dalyko programos ar programos kurso) keitimo tvarkos aprašas

Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Kauno „Aušros” gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašas


Kiti gimnazijos dokumentai:

Bendrieji kalbos reikalavimai

Sveikatos ir lytiškumo programos integracijos lentelė

Naudojimosi gimnazijos sporto aikštynu taisyklės išorės naudotojams

Gimnazijos sporto aikštyno naudojimosi grafikas

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas 2017-2018 m. m.