Gimnazijos dokumentai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Valstybinė švietimo  2013-2022 metų strategija
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
Geros mokyklos koncepcija
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas


Gimnazijos nuostatai 2016-2018 metų strateginis planas
Strategijos realizavimo vertinimas 2017 metų veiklos planas
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2016-2017 m. m.
Etikos kodeksas
Svarbiausi gimnazijos išorinio vertinimo rezultatai
Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas 2016-2017 m. m.
Mokinių pasiekimai 2015-2016 m.m.


Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas
Lėšų, skirtų mokinių profesiniam konsultavimui, panaudojimo aprašas
Mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų ir kontrolinių darbų stebėsenos bei kontrolės tvarka
Mokinių pamokų lankomumo tvarka
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
Socialinės veiklos aprašas
Tėvų informavimo aprašas
Ugdymosi plano (dalyko programos ar programos kurso) keitimo tvarkos aprašas
Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas
Ugdymo turinio planavimas
Bendrieji kalbos reikalavimai
Sveikatos ir lytiškumo programos integracijos lentelė
Naudojimosi gimnazijos sporto aikštynu taisyklės išorės naudotojams
Gimnazijos sporto aikštyno naudojimosi grafikas