MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR ATOSTOGOS 2020-2021 M. M.
 
 
 

1. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse.

1.1. 2020–2021 mokslo metai.

1.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d. (Gimnazijos tarybos sprendimu, 2020-06-25, protokolas Nr. P4-3).

1.1.2. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

1.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 06 d. – balandžio 09 d.

1.1.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 2020-2021 mokslo metų I pusmečio trukmė – rugsėjo 1 d. – sausio 29 d., II pusmečio trukmė vasario 1d. – birželio 23 d. IV klasėse antras pusmetis baigiasi gegužės 24 d.  Pusmečių trukmė suderinta gimnazijos taryboje  (2019-06-25, protokolas Nr. P4-3), patvirtinta direktoriaus 2020-06-26  įsakymu Nr. V-217.

2. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.  Atostogų pradžią – 2021 m. birželio 25 d.  I–III gimnazijos klasės mokiniams nustato gimnazijos  vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (2020-06-25, protokolas Nr. P4-3)  ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

3. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

4. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

5. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali neatvykti I – IV gimnazijos klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

6. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.