MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR ATOSTOGOS 2019-2020 M. M.
 
 
 

1. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse.

1.1. 2019–2020 mokslo metai.

1.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d. (Gimnazijos tarybos sprendimu, 2019-06-25, protokolas Nr. P4-2, Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia nukelta į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos).

1.1.2. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

1.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

 

1.1.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 2019-2020 mokslo metų I pusmečio trukmė – rugsėjo 2d. – sausio 31 d., II pusmečio trukmė vasario 1d. – birželio 23 d. IV klasėse antras pusmetis baigiasi gegužės 22 d.  Pusmečių trukmė suderinta gimnazijos taryboje  (2019-06-25, protokolas Nr. P4-2), patvirtinta direktoriaus 2019-06-26  įsakymu Nr. V-315.

2. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.  Atostogų pradžią – 2019 m. birželio 24 d.  I–III gimnazijos klasės mokiniams nustato gimnazijos  vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (2019-06-25, protokolas Nr. P4-2)  ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

3. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

4. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

5. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali neatvykti I – IV gimnazijos klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

6. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.